Thông báo từ HIU

Thông báo cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên, CBNV giai đoạn từ 01/01/2020 đến nay

Căn cứ theo thông báo số 20/TB-HIU, để phục vụ cho việc thống kê và cập nhật thông tin khoa học công nghệ của Nhà trườngtrong giai đoạn từ O1/O1/2O2O đến 31/12/2O2O và chuẩn bị Read More…

Thông báo cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên, CBNV giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2019

Căn cứ theo thông báo số 95/TB-HIU, để phục vụ cho việc thống kê và cập nhật thông tin khoa học công nghệ của Nhà trườngtrong giai đoạn từ O1/O1/2O18 đến 31/12/2O19 và chuẩn bị Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172