Thông báo – Tin tức NNA

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ anh năm 2021-2022

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ anh năm 2021-2022

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2021-2022

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2021-2022 https://nhgeduvn-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/tritd_hiu_vn/Documents/Khoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF/%C4%90%E1%BB%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20CHI%20TI%E1%BA%BET/DCCT%2021-22%201-%C4%91%C3%A3%20g%E1%BB%99p.pdf?csf=1&web=1&e=Xm72ke

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2019-2020

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2019-2020: https://nhgeduvn-my.sharepoint.com/personal/tritd_hiu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=tritd%40hiu%2Evn&id=%2Fpersonal%2Ftritd%5Fhiu%5Fvn%2FDocuments%2FKhoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%2F%C4%90%E1%BB%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20CHI%20TI%E1%BA%BET%2Fde%20cuong%20chi%20tiet%2D19%2D20%201%2D%C4%91%C3%A3%20g%E1%BB%99p%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftritd%5Fhiu%5Fvn%2FDocuments%2FKhoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%2F%C4%90%E1%BB%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20CHI%20TI%E1%BA%BET

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ anh năm 2019-2020

https://drive.google.com/file/d/1LGO7OpIC502-Z6b7hEDdAZSPKKUy1u_g/view?usp=share_link

[HIU DNA] Việt Nam học: PGS.TS Trần Thị Thu Lương dành trọn tâm huyết cho ngành Việt Nam Học

Thông báo mở lớp học lại học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, HUỶ, CHUYỂN NHÓM MÔN HỌC TRỰC TUYẾN (THEO KẾ HOẠCH VÀ NGOÀI KẾ HOẠCH)

Các bạn vào link sau để xem hướng dẫn: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4494/Huong-dan-dang-ky–huy–chuyen-nhom-mon-hoc-truc-tuyen–theo-ke-hoach-va-ngoai-ke-hoach-

📢[LỄ KHAI MẠC] ✨CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU HÁN NGỮ CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG✨

😍 Vậy là sau bao ngày “hóng” trong mỏi mòn, thì giờ đây các bạn sinh viên ngành Trung Quốc học chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào những buổi […]

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC & HỌC LẠI LLCT KHÓA K18 TRỞ VỀ TRƯỚC

THÔNG BÁO XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KHÔNG NỘP ĐƯỢC BÀI THI

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172