1. TIẾNG ANH GIAO TIẾP (TAGT)

  • Dành cho người học muốn phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh; phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh theo tình huống
  • Mỗi lớp bao gồm 60 tiết học (10 tuần x 3 buổi x 2 tiết)
  • Sử dụng giáo trình Evolve – Cambridge English
  • Số lượng học viên: 10 – 20 học viên/lớp
Lớp Số tiết Số học viên
TA Giao tiếp A1 60 tiết 10-20 hv/lớp
TAGT A2 60 tiết 10-20 hv/lớp
TAGT B1 60 tiết 10-20 hv/lớp
TAGT B2 60 tiết 10-20 hv/lớp

2. TIẾNG ANH DÀNH CHO DOANH NGHIP (BUSINESS ENGLISH)

  • Dành cho người học muốn phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh; phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh theo tình huống
  • Mỗi lớp bao gồm 60 tiết học (10 tuần x 3 buổi x 2 tiết)
  • Sử dụng giáo trình Market Leaders
  • Số lượng học viên: 15 – 25 học viên/lớp
Lớp Số tiết Số học viên
Business English 1 60 15-25 hv/lớp
Business English 2 60 15-25 hv/lớp
Business English 3 60 15-25 hv/lớp
Business English 4 60 15-25 hv/lớp
Business Engish 5 60 15-25 hv/lớp

3. BIÊN PHIÊN DỊCH

  • Mỗi lớp gồm 72 tiết học (12 tuần x 3 buổi x 2 tiết/buổi)
  • Học lý thuyết dịch cùng với thực hành.
Lớp Số tiết 
Biên phiên dịch cơ bản  72
Biên phiên dịch nâng cao   72
Biên phiên dịch chuyên ngành  72

4. VIẾT HỌC THUẬT (ACADEMIC WRITING)

Lớp Số tiết Số học viên
Academic Writing 1 60 tiết 15-25 hv/lớp
Academic Writing 2 60 tiết 15-25 hv/lớp

  

5. KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH TRƯỚC CÔNG CHÚNG (PUBLIC SPEAKING)

Lớp Số tiết Số học viên
Public Speaking 1 60 tiết 15-25 hv/lớp
Public Speaking 2 60 tiết 15-25 hv/lớp

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172