ThS. Hoàng Ngọc Long

Thông tin chung


Học vấnEducation is the most powerful weapon which you can use to change the world.
– Nelson Mandela

Nghề nghiệp


Nghiên cứu


  • Khoa học dữ liệu (Data Science)
  • Công nghệ phần mềm

Giảng dạy


  • Đại học: Tin học đại cương, Cơ sở dữ liệu, Ngôn ngữ lập trình Java

Công bố


Hội thảo:

  • Ha Manh Tran, Sinh Van Nguyen, Khoi Duy Vo, and Long Ngoc Hoang. A Comparison of Machine Learning Techniques for Fault Data Analysis. Symposium on Computer Science and Engineering (SCSE 2019): Science & Technology Development Journal — Engineering & Technology, Vol 1, Issue 1, 2019
  • Ha Manh Tran and Long Ngoc Hoang. Fault Resolution System for Inter-Cloud Environment. International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2013) – ISSN: 0866 708X – Oct, 2013

Sở thích


  • Đọc sách
  • Bóng đá

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172