ThS. Nguyễn Thái Thế – BM Hóa hữu cơ


Thông tin chung


  • Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
  • Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Dược
  • Email: thent@hiu.vn

Quá trình đào tạo Thông tin chung


  • Tốt nghiệp Đại học sư phạm TPHCM, chuyên ngành Sư phạm Hóa học, 2015
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia TP.HCM, 2019

Quá trình công tác


  • Từ 03/2017 đến 12/2018: Bộ môn Hóa Hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia TP.HCM
  • Từ 08/2019 đến nay: Bộ môn Hóa Hữu cơ và Hóa Dược, Khoa Dược, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Nghiên cứu khoa học


1. Study on the chemical constituents of Phyllanthus acidus (Euphorbiaceae) 2014 Tạp chí Khoa học và công nghệ
2. A new superacid hafnium-based metal-organic framework as a highly active heterogeneous catalyst for the synthesis of benzoxazoles under solvent-free conditions 2017 Catalysis Science and Technology
3. A highly active copper-based metal-organic framework catalyst for a Friedel–Crafts alkylation in the synthesis of bis(indolyl)methanes under ultrasound irradiation 2017 Arabian Journal of Chemistry
4. Synthesis of benzoxazoles, benzimidazoles, and benzothiazoles using a Brønsted acidic ionic liquid gel as an efficient heterogeneous catalyst under a solvent-free condition 2019 ACS Omega
5. Synthesis of a new series of 2-hydroxy-5-iodo-N’-(1-arylethylidene) benzohydrazides using a deep eutectic solvent as solvent/catalyst under sonication 2019 Heliyon
6. An efficient multicomponent synthesis of 2,4,5- trisubstituted and 1,2,4,5-tetrasubstituted imidazoles catalyzed by a magnetic nanoparticle supported Lewis acidic deep eutectic solvent 2019 RSC Advances

 

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172