TS. Nguyễn Văn Thành

tran_manh_ha

Thông tin chung


  • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: 16.7, Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
  • Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
  • Email: thanhnv@hiu.vn

Học vấn


Nghề nghiệp


Nghiên cứu


  • Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Quản lý sản xuất, Vận trù học, Thiết kế công việc, Kỹ năng đưa ra quyết định, Mô phỏng, Quản lý tồn kho, và Quản lý mua hàng.
  • Phân tích dữ liệu (SPSS), Phương pháp định lượng cho quản trị

Giảng dạy


  • Đại học: Tư duy biện luận, Quản trị học

Sở thích


  • Đọc sách, vẽ tranh, và du lịch

Công bố


Sách:

TT

Book

Year

Publisher

1

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Model for Supplier
Evaluation and Selection in the Supply Chain Management

2020

Eliva Press (Moldova, Europe)

2

Sustainable Energy Systems Planning, Integration and
Management

2020

MDPI (Basel, Switzerland)

Tạp chí:

No.

Publication

Year

Journal/Conferences

1

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Model for Supplier
Evaluation and Selection for Oil Production Projects in
Vietnam

2020

Processes, EISSN 2227-9717

2

A Hybrid Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the Technique
for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution
Supplier Evaluation and Selection in the Food Processing
Industry

2020

Symmetry, EISSN 2073-8994

3

The Study of a Multicriteria Decision Making Model for Wave
Power Plant Location Selection in Vietnam

2019

Processes, EISSN 2227-9717

4

Fuzzy Multicriteria Decision-Making Model (MCDM) for Raw
Materials Supplier Selection in Plastics Industry

2019

Mathematics, EISSN 2227-7390

5

Sustainable Supplier Performance Evaluation and Selection
in Garment Industry with Fuzzy Analytic Network Process and
Goal Programming

2019

The International Conference on Logistics and Industrial
Engineering 2019

6

An Application of The Intergrated FANP-DEA Model in
Supplier Selection

2019

The International Conference on Logistics and Industrial
Engineering 2019

7

A Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) Approach Using
Hybrid SCOR Metrics, AHP, and TOPSIS for supplier
evaluation and selection in the gas and oil industry

2018

Processes, EISSN 2227-9717

8

A Multi-Criteria Decision Making (MCDM) for Renewable
Energy Plants Location Selection in Vietnam under a Fuzzy
Environment

2018

Applied Sciences, EISSN 2076-3417

9

A Hybrid Fuzzy Analytic Network Process (FANP) and Data
Envelopment Analysis (DEA) Approach for Supplier Evaluation
and Selection in the Rice Supply Chain

2018

Symmetry, EISSN 2073-8994

10

Sustainable Supplier Selection Process in Edible Oil
Production by a Hybrid Fuzzy Analytical Hierarchy Process
and Green Data Envelopment Analysis for the SMEs Food
Processing Industry

2018

Mathematics, EISSN 2227-7390

11

Nuclear Power Plant Location Selection in Vietnam under
Fuzzy Environment Conditions

2018

Symmetry, EISSN 2073-8994

12

Jobshop Layout Design Using Group Technology

2018

The International Conference on Logistics and Industrial
Engineering 2018

13

Application of Industrial Engineering Technique for Better
Productivity in Garment Production

2018

The International Conference on Logistics and Industrial
Engineering 2018

14

A Hybrid Fuzzy Analysis Network Process (FANP) and the
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal
Solution (TOPSIS) Approaches for Solid Waste to Energy
Plant Location Selection in Vietnam

2018

Applied Sciences, EISSN 2076-3417

15

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Approaches for Solar
Power Plant Location Selection in Viet Nam

2018

Energies, EISSN 1996-1073

16

Supplier Evaluation and Order Allocation with FANP –
Multiple Objective (goal) Programming: A case study in
Garment industry, Vietnam

2018

World Applied Sciences Journal

ISSN : 1818-4952

EISSN : 1991-6426

17

Building the Support Systems of Production Schedule for the
Garment Industry

2017

The International Conference on Logistics and Industrial
Engineering 2017

18

Modelling and Simulation Process Manufacturing: A Case
study at Garment company

2017

The International Conference on Logistics and Industrial
Engineering 2017

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172