Service Desk

Meeting Room

Relaxing Room

Study Room

Library's Computers

Bookshelves

Group Study

Reading Area

Reading Area

Học nhóm tại phòng tịnh tâm

Khu đọc sách cơ sở Điện Biên Phủ

Khu đọc sách cơ sở Điện Biên Phủ

Học nhóm tại phòng tịnh tâm

Khu đọc sách cơ sở Điện Biên Phủ

Khu đọc sách cơ sở Điện Biên Phủ

Library on Campus 2

Library's Computers on Campus 2

Book Fair

Visitor of Library

Visitor of Library

Visitor of Library

HIU Students

HIU Students

HIU Student