Welcome to the faculty of Medical Laboratory

Đại học

Liên thông

Chuyên Khoa I

Lịch thi lớp chuyên khoa 1 – khóa 1

Lịch thi lớp chuyên khoa 1 – khóa 2

Lịch thi lớp chuyên khoa 1 – khóa 3

Lịch thi lớp chuyên khoa 1 – khóa 4

Đại học

Danh sách thi, cấm thi Hệ liên thông

Danh sách thi, cấm thi- Hệ chính quy

Danh sách thi tháng 03 – 2021- Hệ chính quy:

Danh sách thi, cấm thi- Hệ chính quy

Liên thông

Danh sách cấm thi

Tháng 6 – 2020

Tháng 5 – 2020

Tháng 4 – 2020

Danh sách thi lại - học lại

Tháng 6 – 2020

Tháng 5 – 2020

Tháng 4 – 2020

Chuyên Khoa I

Danh sách cấm thi

Tháng 6 – 2020

Tháng 5 – 2020

Tháng 4 – 2020

Danh sách thi lại - học lại

Tháng 6 – 2020

Tháng 5 – 2020

Tháng 4 – 2020

STT Tên Biểu mẫu Tải về
1 Mẫu đơn (nghỉ phép , các đề nghị khác) Xem thêm
2 Đơn xin bảo lưu Xem thêm
3 Đơn xin chuyển điểm Xem thêm
4 Phiếu đăng ký thi lại – học lại Xem thêm
5 Đơn đề nghị chứng nhận hoàn thành khóa học Xem thêm

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172