Triết lý giáo dục

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Chọn triết lý giáo dục Nhân bản, tinh thần khai phóng, lấy con người làm trung tâm, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mang sứ mệnh đào tạo thế hệ sinh viên có trí tuệ, tâm hồn, thế lực và kỹ năng vượt trội để sống hạnh phúc, hội nhập quốc tế và trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm.