Ba công khai

Năm 2016-2017

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2016 – 2017 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 20
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 21
 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 22
  2. Đội ngũ nhà giáo: Biểu mẫu 23
 3. Công khai tài chính: Biểu mẫu 24

Năm 2015-2016

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2015-2016 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân công văn số 5496/BGDĐT-KHTC ban hành ngày 08/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 20
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 21
 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 22
  2. Đội ngũ nhà giáo: Biểu mẫu 23
 3. Công khai tài chính: Biểu mẫu 24

Các năm 2015 trở về trước

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 20
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 21
 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 22
  2. Đội ngũ nhà giáo: Biểu mẫu 23
 3. Công khai tài chính: Biểu mẫu 24
 Lượt xem: 87

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172