Ba công khai

Năm 2023 - 2024

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2023 – 2024 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 17
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 18
   1. Phụ lục Biểu mẫu 18
 1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 19
  2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu: Biểu mẫu 20
 2. Công khai tài chính: Biểu mẫu 21

Năm 2022 - 2023

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2022 – 2023 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 17
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 18
   1. Phụ lục Biểu mẫu 18
 1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 19
  2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu: Biểu mẫu 20
 2. Công khai tài chính: Biểu mẫu 21

Năm 2021 - 2022

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2021-2022 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 17

1.1 File đính kèm A

1.2 File đính kèm B

  1. Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 18
 1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 19
  2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu: Biểu mẫu 20
 2. Công khai tài chính: Biểu mẫu 21

Năm 2020 - 2021

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2020-2021 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 17
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 18
 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 19
  2. Đội ngũ nhà giáo: Biểu mẫu 20
 3. Công khai tài chính: Biểu mẫu 21

Năm 2019-2020

Thông tin công khai cơ sở giáo dục trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2019-2020 (theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 17
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 18
 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 19
  2. Đội ngũ nhà giáo: Biểu mẫu 20
 3. Công khai tài chính: Biểu mẫu 21

Các năm trở về trước

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
  1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 20
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 21
 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  1. Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 22
  2. Đội ngũ nhà giáo: Biểu mẫu 23
 3. Công khai tài chính: Biểu mẫu 24

Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra Về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học và các điều kiện bảo đảm ngành đào tạo đối với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng theo Quyết định số 60/QĐ-TTr ngày 28/8/2023 và Quyết định số 65/QĐ-TTr ngày 12/9/2023 của Đoàn Thanh tra Bộ GDĐT

Xem kết luận

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172