Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế

     English below        

     Chào mừng quý vị phụ huynh, sinh viên và bạn đọc đến với Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế.

    Với hơn 20 năm phát triển, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế đã trở thành chọn lựa đáng tin cậy của nhiều thế hệ sinh viên, học viên thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Trung quốc học, và Việt Nam học (bậc cử nhân và Thạc sĩ).

    Từ năm học 2021-2022, Khoa mở rộng đào tạo các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, và đặc biệt là chương trình đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học.

    Môi trường học tập năng động, hiện đại, đa văn hóa sẽ giúp người học phát triển toàn diện năng lực ngôn ngữ và tri thức văn hóa, trở thành những công dân toàn cầu có trí tuệ và tư duy nhạy bén để thành công trong thế giới phát triển và kết nối ngày nay.

    Theo định hướng giáo dục hội nhập toàn cầu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tất cả các ngành đào tạo, sinh viên được học trực tiếp với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp trong và ngoài nước ngay từ năm học đầu tiên. Những hoạt động thực tập nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế và các khóa du học tại các trường đại học nước ngoài như Đại học ngoại ngữ Busan, Đại học Konkuk, Đại học quốc tế Osaka, Đại học Kasui Women University, Đại học Chuo Gakuen, Đại học Thiên Tân, Đại học Đài Đông, Đại học Arizona State University, University of Bedfordshire, Charles University, v.v. sẽ giúp sinh viên hình thành năng lực ngoại ngữ và năng lực làm việc thích hợp với nhiều vị trí công việc đa dạng khi ra trường.

    Các bộ môn thuộc Khoa gồm:

 • Bộ môn Ngôn ngữ Anh
 • Bộ môn Việt Nam học
 • Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
 • Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc
 • Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

    Welcome parents, students, and readers to the Faculty for Global Languages ​​and Cultures.

    With the history of more than 20 years of development, the Faculty has become a reliable choice of thousands of students majoring in English Language, Korean Studies, Japanese Studies, Chinese Studies, and Vietnamese studies.

    From the academic year 2021-2022, the Faculty expands its capacity to introduce new study programs offering BA degree programs in Chinese Language, Korean Language, and Japanese Language as well as the Ph.D. program in Vietnamese Studies.

    The Faculty fosters a dynamic, modern, and multicultural learning environment in which all learners will develop linguistic competence and cultural literacy as invaluable skills to become informed global citizens in this increasingly interconnected world.

    Taking the educational approach based on international dimension and technological application in all training disciplines, students will work directly with a team of professional, highly qualified lecturers from Vietnam and abroad right from the first year of study. Besides, internship practice, cultural exchange activities, and academic courses at universities overseas will help students to acquire foreign language competence and professional skills adequate to be successful in diversified job positions upon graduation. Our partner universities overseas include Busan University of Foreign Studies, Konkuk University, Osaka University, Kasui Women University, Chuo Gakuen University, Tianjin University, National Taitung University, Arizona State University, University of Bedforshire, and Charles University, etc.

    The Faculty oversees 5 following departments:

 • Department of English Language
 • Department of Vietnamese Studies
 • Department of Chinese Language and Cultures
 • Department of Korean Language and Cultures

   Department of Japanese Language and Cultures.

Bộ môn Ngôn ngữ Anh

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

Bộ môn Việt Nam học

Gặp gỡ Đội ngũ Giảng viên của Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế

Họ và Tên Chức vụ
1 TS. Đoàn Thị Huệ Dung Trưởng khoa
2 PGS.TS. Trần Thị Thu Lương Trưởng Bộ môn Việt Nam học
3 TS. Ondrej Slówik Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
4 TS. Nguyễn Thị Tuyết Thanh Trưởng Bộ môn Trung Quốc học
5 ThS. Nguyễn Như Quyên Phó Trưởng phụ trách Bộ môn Nhật Bản học
6 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Phó Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh
7 PGS.TS. Phan An Giảng viên
8 PGS.TS. Nguyễn Văn Kha Giảng viên
9 PGS.TS. Trần Thủy Vịnh Giảng viên
10 TS. Tô Minh Tùng Giảng viên
11 TS. Nguyễn Thị Đan Tâm Giảng viên
12 ThS. Nguyễn Trung Hiếu
Phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
13 ThS. Kim Kyung Hee Giảng viên
14 ThS. Heo Seon Giảng viên
15 ThS. Trương Tư Triển Giảng viên
16 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Giảng viên
17 ThS. Nguyễn Minh Hưng Giảng viên
18 ThS. Hồ Lê Thị Xuân Trinh Giảng viên
19 ThS. Đỗ Khắc Tính Giảng viên
20 ThS. Nguyễn Thị Bích Thảo Giảng viên
21 ThS. Trần Thanh Trúc Giảng viên
22 ThS. Geoffrey William Waugh Giảng viên
23 ThS. Daniel Helcl Giảng viên
24 ThS. Đỗ Mạnh Hiếu Giảng viên
25 ThS. Phạm Khắc Thời Giảng viên
26 ThS. Nguyễn Như Tùng Giảng viên
27 ThS. Phạm Thị Khải Hoàn Giảng viên
28 ThS. Nguyễn Xuân Lý Giảng viên
29 ThS. Đặng Duy Luận Giảng viên
30 ThS. Nhâm Thị Hoàng An Giảng viên
31 ThS. Trần Thị Hường Giảng viên
32 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên
42 ThS. Phan Lê Thu Hương Giảng viên
33 ThS. Trương Kỳ Tâm Giảng viên
34 Tiêu Bích San Trợ giảng

Ban chủ nhiệm

TS. Đoàn Thị Huệ Dung

– Trưởng Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế

– Email: dungdth@hiu.vn

Văn phòng Khoa

ThS. Lê Thị Anh

– Thư ký Khoa
– Email: anhlt71@hiu.vn

Nguyễn Thanh Vân

– Thư ký Khoa
– Email: vannt@hiu.vn

Trần Đức Trị

– Thư ký Khoa
– Email: tritd@hiu.vn

Liên hệ Khoa

– Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế (Tầng 17)

 • P.17. 8: Phòng Giảng viên
 • P.17.9: Văn phòng Khoa
 • P.17.10: Phòng Chủ nhiệm Khoa và Trưởng Bộ môn

– Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3422)
– Email: khoakhxh-nnqt@nhg.vn
– Website: khxh&nnqt.hiu.vn

THÔNG BÁO - TIN TỨC

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ anh năm 2021-2022

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ anh năm 2021-2022 https://nhgeduvn-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/tritd_hiu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4B256558-5414-44F5-BC99-CCC8E291D099%7D&file=CT%C4%90T_2021_Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20Anh_3.06.2022.docx&action=default&mobileredirect=true

Xem thêm

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2021-2022

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2021-2022 https://nhgeduvn-my.sharepoint.com/personal/tritd_hiu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=tritd%40hiu%2Evn&id=%2Fpersonal%2Ftritd%5Fhiu%5Fvn%2FDocuments%2FKhoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%2F%C4%90%E1%BB%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20CHI%20TI%E1%BA%BET%2FDCCT%2021%2D22%201%2D%C4%91%C3%A3%20g%E1%BB%99p%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftritd%5Fhiu%5Fvn%2FDocuments%2FKhoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%2F%C4%90%E1%BB%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20CHI%20TI%E1%BA%BET

Xem thêm

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2019-2020

Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ anh năm 2019-2020: https://nhgeduvn-my.sharepoint.com/personal/tritd_hiu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=tritd%40hiu%2Evn&id=%2Fpersonal%2Ftritd%5Fhiu%5Fvn%2FDocuments%2FKhoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%2F%C4%90%E1%BB%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20CHI%20TI%E1%BA%BET%2Fde%20cuong%20chi%20tiet%2D19%2D20%201%2D%C4%91%C3%A3%20g%E1%BB%99p%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftritd%5Fhiu%5Fvn%2FDocuments%2FKhoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%2F%C4%90%E1%BB%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20CHI%20TI%E1%BA%BET

Xem thêm

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ anh năm 2019-2020

https://nhgeduvn-my.sharepoint.com/personal/tritd_hiu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=tritd%40hiu%2Evn&id=%2Fpersonal%2Ftritd%5Fhiu%5Fvn%2FDocuments%2FKhoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%2FCH%C6%AF%C6%A0NG%20TR%C3%8CNH%20%C4%90%C3%80O%20T%E1%BA%A0O%2F2019%20CTDT%20DHCQ%20NGON%20NGU%20ANH%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftritd%5Fhiu%5Fvn%2FDocuments%2FKhoa%20Ng%C3%B4n%20ng%E1%BB%AF%20%26%20V%C4%83n%20h%C3%B3a%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%2FCH%C6%AF%C6%A0NG%20TR%C3%8CNH%20%C4%90%C3%80O%20T%E1%BA%A0O

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 83 (10/07/2022)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐĂNG KÝ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 83 (10/07/2022)

■ Phương thức đăng ký và nhận giấy báo dự thi:Bước 1: Thí sinh download mẫu phiếu đăng ký thi,…

Xem thêm
Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật các trường đại học phía Nam lần 5

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật các trường đại học phía Nam lần 5

Ngày 19/03/2022 vừa qua, sinh viên HIU-Nhật Bản Học đã vào vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật…

Xem thêm

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa KHXH & NNQT.

Infographic: Điểm sàn xét tuyển các ngành Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế của HIU năm 2021

Bạn quan tâm đến các ngành ngôn ngữ nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Hãy để HIU giúp bạn có cái nhìn tổng quan về phương thức tuyển sinh, điểm sàn và tổ hợp môn xét tuyển các ngành ngôn ngữ và văn hóa quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Mã Trường: HIU

Chương trình Liên kết

Cử nhân Ngôn ngữ Anh & giảng dạy tiếng Anh BA (Hons) English language TEFL

– Chương trình Cử nhân Du học tại chỗ hệ chính quy
– Toàn bộ chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

Chương trình song bằng

    5 năm 2 bằng, nhân đôi cơ hội nghề nghiệp

Chương trình học đồng thời hai ngành (song bằng) của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được thiết kế với những ngành học cùng hoặc gần nhóm ngành, khối ngành với nhau tạo điều kiện cho sinh viên có được 2 bằng đại học chính quy, tăng cao cơ hội nghề nghiệp.

Ưu điểm khi chọn học chương trình đào tạo song bằng, sinh viên sẽ được bảo lưu điểm và chuyển những tín chỉ của các môn học tương đương đã hoàn thành của ngành học thứ nhất để được công nhận tích lũy trong chương trình đào tạo của ngành học thứ hai. Điều này giúp giảm tải đáng kể các môn học trùng lặp, tiết kiệm thời gian cũng như giảm bớt chi phí học tập cho các bạn sinh viên HIU.

Sinh viên học lực khá hoàn toàn có thể nhận 2 bằng đại học thuộc 2 ngành khác nhau trong thời gian 5,5 năm. Đặc biệt, sinh viên HIU được giảm học phí 35% khi học ngành thứ hai.

Hiện tại sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế có nhiều cơ hội học song ngành. Sinh viên ngành QHQT có thể học bằng 2 với ngành Truyền thông Đa Phương Tiện, Nhật Bản học, Ngôn Ngữ Anh. Sinh viên ngành Truyền thông Đa Phương Tiện có thể học bằng 2 với ngành Thiết kế Đồ họa, Công nghệ Điện Ảnh truyền hình, Việt Nam học.

Danh mục Ngành đào tạo Song bằng

STT Ngành chính (chương trình 1) Ngành phụ (chương trình 2) có thể đăng ký học Ghi chú
1 Quan hệ quốc tế Truyền thông đa phương tiện
Nhật Bản học
Ngôn ngữ Anh
2 Truyền thông đa phương tiện Thiết kế đồ hoạ
Công nghệ điện ảnh và truyền hình
3 Nhật bản học Việt Nam học
Truyền thông đa phương tiện
Quan hệ quốc tế
4 Hàn Quốc học Truyền thông đa phương tiện
Quan hệ quốc tế
5 Công nghệ điện ảnh và truyền hình Thiết kế đồ họa
Thiết kế thời trang
Truyền thông đa phương tiện
6 Công nghệ thông tin Truyền thông đa phương tiện