Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục & chương trình đào tạo

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 2019

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 2024

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Năm 2021

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học

ngành Điều dưỡng

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học

ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học

ngành Dược

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học

ngành Quản trị kinh doanh

Năm 2022

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học

ngành Tài chính ngân hàng

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học

ngành Ngôn ngữ Anh

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học

ngành Truyền thông đa phương tiện

Năm 2023

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học

ngành Luật kinh tế

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học

ngành Công nghệ thông tin

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học

ngành Quan hệ quốc tế

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học

ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172