Khoa Y – Giáo trình

Đang cập nhật

Danh mục giáo trình, bài đọc của giảng viên.

Sinh viên có thể tải về đọc hoặc liên lạc với văn phòng Khoa Y hoặc thư viện trường.

Môn Cơ sở khối ngành

Môn Y học cơ sở

Sinh lý học

Xin bấm vào tên bài/sách để tải về

* TS. BS. Trần Công Đoàn. Sinh lý tế bào.

* TS. BS. Trần Công Đoàn. Điều hòa thân nhiệt

* PGS. TS. Nguyễn Thị Lệ. Sinh lý TIM – Sinh lý MẠCH MÁU

Sinh lý bệnh - Miễn dịch

Trường Đại học Y Hà Nội. Sinh lý bệnh học. Nhà xuất bản Y học 2012

Bộ Y tế. Sinh lý bệnh và Miễn dịch (Sách đào tạo BS đa khoa) Phần Miễn dịch – Phần Sinh lý bệnh. Nhà xuất bản Y học 2011

Các môn Y tế công cộng

Dịch tễ học

Tài liệu tiếng Việt

*.

Tài liệu tiếng Anh:

*

*

Sức khỏe môi trường

Empty section. Edit page to add content here.

Thống kê Y học

Tài liệu tiếng Việt

*.

Tài liệu tiếng Anh:

*  Aviva Petrie, Caroline Sabin. Medical Statistics at a Glance, 4th Edition. Wiley-Blackwell 2020.

*

Phương pháp nghiên cứu

Tài liệu tiếng Việt

*.

Tài liệu tiếng Anh:

*

*

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172