Khoa Y – Các môn Sản khoa

* Sản khoa cơ sở lý thuyết 

* Sản khoa cơ sở thực hành

* Sản khoa bệnh lý lý thuyết

* Sản khoa bệnh lý thực hành

* Phụ khoa cơ sở lý thuyết 

* Phụ khoa cơ sở thực hành

* Phụ khoa bệnh lý lý thuyết

* Phụ khoa bệnh lý thực hành

* Kế hoạch hóa gia đình

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172