Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật

Danh mục tài liệu tham khảo hiện có bao gồm các giáo trình, tài liệu, sách. Các bạn có nhu cầu, có thể liên lạc với văn phòng Khoa Y hoặc thư viện trường.

Các môn y học cơ sở

Sinh lý học

Xin bấm vào tên bài/sách để tải về

* PGS. TS. Nguyễn Thị Lệ. Sinh lý TIM – Sinh lý MẠCH MÁU

* Sinh lý tuần hoàn

* Sinh lý hô hấp

* Trường Đại học Y Hà Nội. Giáo trình sinh lý học – Tập 1Tập 2. Nhà xuất bản Y học 2006.

Tài liệu tiếng Anh

Sinh lý bệnh - Miễn dịch

Trường Đại học Y Hà Nội. Sinh lý bệnh học. Nhà xuất bản Y học 2012

Bộ Y tế. Sinh lý bệnh và Miễn dịch (Sách đào tạo BS đa khoa) Phần Miễn dịch – Phần Sinh lý bệnh. Nhà xuất bản Y học 2011

Các môn Y tế công cộng

Dịch tễ học

* R. Bonita, R. Beaglehole, and T. Kjellström. Basic epidemiology 2nd edition. World Health Organization 2006. Bản tiếng AnhBản dịch

*

*

Thống kê Y học

Tài liệu tiếng Việt

*.

Tài liệu tiếng Anh:

*  Aviva Petrie, Caroline Sabin. Medical Statistics at a Glance, 4th Edition. Wiley-Blackwell 2020.

*

Phương pháp nghiên cứu y học

Tài liệu tiếng Việt

* Phạm Văn Lình. Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe. Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Mình, 2008

*  .Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản dành cho bác sĩ lâm sàng. 2014    English Version

Tài liệu tiếng Anh:

*

*

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172