Khoa Y – Thời khóa biểu

Năm học 2021 – 2022


Học kỳ 1

Tuần 01

Tuần 02

13/09-18/09

Tuần 03

20/09-25/09

Tuần 04

27/09-02/10

Tuần 05

04/10-09/10

Tuần 06

11/10-17/10

Tuần 07

18/10-23/10

Tuần 08

25/10-30/10

Tuần 09 Tuần 10
Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15
Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20
Tuần 21 Tuần 22      

Năm học 2020 – 2021


Học kỳ 2

Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27
Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32

Tuần 33

19/04-23/04

Tuần 34

26/04-29/04

Tuần 35

05/05-08/05

Tuần 36

10/05-15/05

Tuần 37

17/05-22/05

Tuần 38 

24/05-28/05

Tuần 39

31/05-04-06 

Tuần 40

07/06-11/06

Tuần 41

14/06-18/06 

Tuần 42

21/06-25/06

         

Học kỳ 1

Tuần 01 Tuần 02 Tuần 03 Tuần 04 Tuần 05
Tuần 06 Tuần 07 Tuần 08 Tuần 09 Tuần 10
Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15
Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20
Tuần 21 Tuần 22      

 Lượt xem: 789

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172