Ngành Quản trị Khách sạn

   Thời khóa biểu  Tải về
  Thời khóa biểu HK 1 năm học  2021-2022 của khóa 2018, 2019, 2020 Tải
  Thời khóa biểu HK 2 năm học  2019-2020 của khóa 2016 Tải
  Thời khóa biểu HK 2 năm học  2019-2020 của khóa 2017 Tải
  Thời khóa biểu HK 2 năm học  2019-2020 của khóa 2018 Tải
  Thời khóa biểu HK 2 năm học  2019-2020 của khóa 2019 Tải

Ngành Quản trị Du lịch & lữ hành

   Thời khóa biểu  Tải về
  Thời khóa biểu HK 1 năm học  2021-2022 của khóa 2018, 2019, 2020 Tải
  Thời khóa biểu HK 2 năm học  2019-2020 của khóa 2016 Tải
  Thời khóa biểu HK 2 năm học  2019-2020 của khóa 2018 Tải
  Thời khóa biểu HK 2 năm học  2019-2020 của khóa 2019 Tải

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172