Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm Sinh viên

Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác thực hiện chế độ chính sách, học bổng Doanh nghiệp, khen thưởng-kỷ luật sinh viên; tư vấn và hỗ trợ sinh viên (học tập, kỹ năng mềm, kỹ năng sống đời sống, chỗ ở, việc làm); Xây dựng và phát triển mối quan hệ với cựu sinh viên và doanh nghiệp.

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động Thư viện trong Trường; trực tiếp quản lý, bổ sung và cung cấp thông tin, tư liệu khoa học ở trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trường, thu thập và bảo quản các sách, tạp chí, băng đĩa, các tài liệu lưu trữ, các luận văn, luận án đã bảo vệ tại Trường, các công trình nghiên cứu khoa học các cấp và các ấn phẩm của Trường.