Viện Đào tạo Sau đại học – Đào tạo liên tục

Đào tạo Sau đại học

Đào tạo liên tục

Viện Đào tạo sau đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học trong toàn Trường.

Kết nối Nhà trường với doanh nghiệp và người sử dụng lao động thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng hiện đại, linh hoạt, cập nhật và theo yêu cầu của thị trường lao động.