Khoa Y – Các môn cơ sở khối ngành

* Sinh học và di truyền

* Sinh học tế bào và phân tử

* Lý sinh

* Hóa học đại cương

* Hóa sinh đại cương

* Thống kê Y – Sinh học

* Tâm lý y học – Đạo đức Y học

* Truyền thông và Giáo dục sức khoẻ

* Dân số học

 Lượt xem: 195

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172