Khoa Y – Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật

Danh mục tài liệu tham khảo để nâng cao kiên thức bao gồm các tài liệu, sách tham khảo thêm …

Tài liệu hiện có tại thư viện trường hoặc xin liên lạc với Khoa Y.

Y học cơ sở

Sinh lý học

Trường Đại học Y Hà Nội. Giáo trình sinh lý học – Tập 1. Tập 2. Nhà xuất bản Y học 2006

Sinh lý bệnh - Miễn dịch

Trường Đại học Y Hà Nội. Sinh lý bệnh học. Nhà xuất bản Y học 2012

Bộ Y tế. Sinh lý bệnh và Miễn dịch (Sách đào tạo BS đa khoa) Phần Miễn dịch – Phần Sinh lý bệnh. Nhà xuất bản Y học 2011

Trường Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Sinh lý học (Sách đào tạo Cử nhân Điều dưỡng – Lỹ thuật Y học). Nhà Xuất Bản Y học 2016. Chương II. Sinh lý Tuần hoàn (TimMạch)

Y tế công cộng

Dịch tễ học cơ bản

Đại cương dịch tễ học

Số đo sức khỏe và bệnh tật

Dịch tễ học quan sát

Slides
Bài đọc

Dịch tễ học thực nghiệm

Slides
Bài đọc

Sai số và nhiễu

Tính nguyên nhân trong dịch tễ học

Slides
Bài đọc

Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm

Slides

Dịch tễ học các bệnh không lây truyền

Bài đọc

Dịch tễ học lâm sàng

Slides
Bài đọc

Điều tra và xử lý vụ dịch

Slides
Bài đọc
 Lượt xem: 146

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172