Khoa Y – Thời khóa biểu

Năm học 2019-2020

Học kỳ 1

Tuần 01 Tuần 02 Tuần 03 Tuần 04 Tuần 05
Tuần 06 Tuần 07 Tuần 08 Tuần 09 Tuần 10
Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15
Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20
Tuần 21 Tuần 22      

Học kỳ 2

Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27
Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32
Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 Tuần 36 Tuần 37 (11-15/5)
Tuần 38 (18-22/5) Tuần 39 (25-29/5)

Tuần 40 (1-5/6)

Tuần 41 (8-12/6) Tuần 42 (15-19/6)
Tuần Tuần      

Học kỳ 3

Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần
Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần
Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần
Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần
Tuần Tuần      

 Lượt xem: 239

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172