Hàn Quốc học

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HIẾU                        Giới tính: Nam Quê quán: Đại Lộc, Quảng […]

Read More »

ThS. Min Byoung Jun

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: MIN BYOUNG JUN                                Giới tính: Nam Quê […]

Read More »

ThS. Nguyễn Thị Hạnh Dung

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:      NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG             Giới tính: Nữ Quê quán: Quảng Bình              […]

Read More »

TS. Tô Minh Tùng

Phụ lục IV  (Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo   LÝ LỊCH KHOA HỌC   […]

Read More »

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172