Chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh


Về kiến thức

 • Làm chủ kiến thức lý thuyết chuyên sâu về ngôn ngữ Anh
 • Nắm vững phương pháp phân tích, mô tả các bình diện của tiếng Anh (ngữ âm học, hình thái học, từ vựng – ngữ nghĩa học, cú pháp học);
 • Hiểu sâu về sự vận động của ngôn ngữ Anh trong bối cảnh toàn cầu hóa
 • Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về mối quan hệ giữa văn hoá, kinh tế, chính trị và xã hội của các nước sử dụng ngôn ngữ Anh;
 • Có kiến thức sâu rộng về mối quan hệ giữa văn học Anh/Mỹ và ngôn ngữ Anh;
 • Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và phương pháp giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ;
 • Nắm vững kiến thức về các loại bài kiểm tra và mục đích của từng loại trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh;
 • Hiểu rõ về các công cụ kỹ thuật phổ biến và cách vận dụng chúng trong phân công việc liên quan đến ngôn ngữ;
 • Có kiến thức vững vàng về cách tổ chức, điều hành hoạt động chuyên môn tại nơi làm việc.

Về kỹ năng

 • Vận dụng hiệu quả kiến về thức ngôn ngữ học vào các công việc chuyên môn có liên quan đến tiếng Anh;
 • Áp dụng hiệu quả các phương pháp phân tích và giảng dạy tiếng Anh ;
 • Có khả năng vận dụng những kiến thức về ngôn ngữ và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, xã hội để phân tích những vấn đề thuộc tính hệ thống (system analysis) và đưa ra những quyết định (decision making) nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;
 • Truyền đạt hiệu quả tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác;
 • Sử dụng được ngoại ngữ hai để hiểu một báo cáo hay một bài phát biểu về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;
 • Chọn lọc và vận dụng được các công cụ, phần mềm để ứng dụng trong lĩnh vực phân tích và giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ;
 • Xây dựng hiệu quả các bài kiểm tra trong lớp để phục vụ các mục đích khác nhau trong giảng dạy tiếng;
 • Tổ chức, quản trị và quản lý hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến.
 • Có kỹ năng học tập và nghiên cứu độc lập, liên tục suốt đời

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Sáng tạo trong công việc;
 • Có tinh thần trách nhiệm với các công việc được giao;
 • Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan đến ngành đào tạo;
 • Đánh giá và lựa chọn các phương pháp hợp lý với hoàn cảnh cụ thể đề tăng hiệu quả công việc;
 • Đưa ra được các nhận định, đánh giá, quyết định phương hướng phát triển chuyên môn đang được giao phù hợp với lĩnh vực được đào tạo để phát triển nghề nghiệp một cách hiệu quả.

 Lượt xem: 355

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172