Các mốc thời gian quan trọng

Có 03 kỳ nhập học mỗi năm tại HIU:

Tháng 02
Tháng 06/07*
Tháng 10

*Kỳ học tháng 7 là kỳ học dành cho học sinh vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông vào tháng 6 hàng năm.

Kỳ nhập học tháng 2

Hạn cuối nộp hồ sơ:
Hạn cuối nộp phí giữ chổ:
Bắt dầu đăng ký môn:
Hạn cuối đăng ký môn:
Đăng ký thời khóa biểu:
Ngày hội định hướng:
Hạn cuối nộp học phí:
Ngày khai giảng:

Kỳ nhập học tháng 7

Hạn cuối nộp hồ sơ:
Hạn cuối nộp phí giữ chổ:
Bắt dầu đăng ký môn:
Hạn cuối đăng ký môn:
Đăng ký thời khóa biểu:
Ngày hội định hướng:
Hạn cuối nộp học phí:
Ngày khai giảng:

Kỳ nhập học tháng 6

Hạn cuối nộp hồ sơ:
Hạn cuối nộp phí giữ chổ:
Bắt dầu đăng ký môn:
Hạn cuối đăng ký môn:
Đăng ký thời khóa biểu:
Ngày hội định hướng:
Hạn cuối nộp học phí:
Ngày khai giảng:

Kỳ nhập học tháng 10

Hạn cuối nộp hồ sơ:
Hạn cuối nộp phí giữ chổ:
Bắt dầu đăng ký môn:
Hạn cuối đăng ký môn:
Đăng ký thời khóa biểu:
Ngày hội định hướng:
Hạn cuối nộp học phí:
Ngày khai giảng:

 Lượt xem: 1849