Đảng – Đoàn thể

Đảng bộ

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

Công đoàn

Lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Thực hiện nghĩa vụ của Trường đối với Nhà nước. Cụ thể hoá nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng cấp trên phù hợp với điều kiện cụ thể của Đảng bộ nhà trường. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai chỉ thị, nghị quyết gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị trong từng năm học.

Là tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, có vai trò Định hướng và xây dựng hình mẫu thanh niên, sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, sống có lý tưởng, giỏi nghiệp vụ, vững chuyên môn, trở thành công dân toàn cầu. Thực hiện các hoạt động đồng hành, hỗ trợ và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên, sinh viên.

Là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phối hợp cùng với chính quyền, thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác tổ chức, quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên.