Khoa Y – Các môn cơ sở khối ngành

Các môn học

* Sinh học và di truyền

* Sinh học tế bào và phân tử

* Lý sinh

* Hóa học đại cương

* Hóa sinh đại cương

* Thống kê Y học

* Sinh học và di truyền

* Sinh học tế bào và phân tử

* Lý sinh

* Hóa học đại cương

* Hóa sinh đại cương

* Thống kê Y học

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172