1. Khảo sát giảng viên

v Mục đích khảo sát: thăm dò mức độ hài lòng của Giảng viên trường Đại học quốc tế Hồng Bàng về Chương trình đào tạo, chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ hỗ trợ, ….

v Đối tượng khảo sát: Tất cả giảng viên trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.

v Hình thức khảo sát: khảo sát online.

v Thời gian khảo sát: chưa thực hiện khảo sát.

v Đơn vị phụ trách khảo sát: Phòng đảm bảo chất lượng.

2. Khảo sát cán bộ quản lý và nhân viên

v Mục đích khảo sát: thăm dò mức độ hài lòng của Cán bộ quản lý và nhân viên trường Đại học quốc tế Hồng Bàng về môi trường làm việc; chính sách, chế độ đãi ngô; chất lượng cơ sở vật chất; đội ngũ, công cụ hỗ trợ, ….

v Đối tượng khảo sát: Tất cả cán bộ quản lý và nhân viên trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.

v Hình thức khảo sát: khảo sát online.

v Thời gian khảo sát: chưa thực hiện khảo sát.

v Đơn vị phụ trách khảo sát: Phòng đảm bảo chất lượng.

3. Khảo sát nhà tuyển dụng

v Mục đích khảo sát: thăm dò mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng về Chương trình đào tạo; chất lượng cơ sở vật chất; trình độ, mức độ đáp ứng công việc của sinh viên sau tốt nghiệp trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, ….

v Đối tượng khảo sát: các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

v Hình thức khảo sát: khảo sát online.

v Thời gian khảo sát: chưa thực hiện khảo sát.

v Đơn vị phụ trách khảo sát: Trung tâm Khởi nghiệp và quan hệ doanh nghiệp.

4. Khảo sát người học hệ đại học

v Mục đích khảo sát: thăm dò mức độ hài lòng của người học hệ đại học sau khi kết thúc môn học về Chương trình đào tạo; chất lượng cơ sở vật chất; chất lượng giảng dạy của giảng viên, ….

v Đối tượng khảo sát: các sinh viên tham gia học trong học kỳ khảo sát.

v Hình thức khảo sát: khảo sát online.

v Thời gian khảo sát: chưa thực hiện khảo sát.

v Đơn vị phụ trách khảo sát: Phòng Đảm bảo chất lượng.

5. Khảo sát người học hệ sau đại học

v Mục đích khảo sát: thăm dò mức độ hài lòng của người học hệ sau đại học sau khi kết thúc môn học về Chương trình đào tạo; chất lượng cơ sở vật chất; chất lượng giảng dạy của giảng viên, ….

v Đối tượng khảo sát: các học viên tham gia học trong học kỳ khảo sát.

v Hình thức khảo sát: khảo sát online.

v Thời gian khảo sát: chưa thực hiện khảo sát.

v Đơn vị phụ trách khảo sát: Phòng Đảm bảo chất lượng.

6. Khảo sát người học năm cuối

v Mục đích khảo sát: thăm dò mức độ hài lòng của người học hệ đại học sau khi gần kết thúc khóa học về Chương trình đào tạo; chất lượng cơ sở vật chất; chất lượng giảng dạy của giảng viên; ….

v Đối tượng khảo sát: các sinh viên năm cuối.

v Hình thức khảo sát: khảo sát online.

v Thời gian khảo sát: chưa thực hiện khảo sát.

v Đơn vị phụ trách khảo sát: Phòng Trải nghiệm sinh viên.

7. Khảo sát người học sau tốt nghiệp

v Mục đích khảo sát: thăm dò mức độ hài lòng của người học hệ đại học sau khi kết thúc khóa học về Chương trình đào tạo; chất lượng cơ sở vật chất; chất lượng giảng dạy của giảng viên; mức độ đáp ứng công việc sau khi tốt nghiệp ….

v Đối tượng khảo sát: các sinh viên tốt nghiệp tại trường Đại học quốc tế Hồng Bàng trong vòng 01 năm tính từ học kỳ khảo sát.

v Hình thức khảo sát: khảo sát online.

v Thời gian khảo sát: chưa thực hiện khảo sát.

v Đơn vị phụ trách khảo sát: Trung tâm khởi nghiệp và quan hệ doanh nghiệp.

Liên hệ

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TP. HCM
Họ và Tên Chức năng Email
Tô Minh Nhựt Phụ trách phòng nhuttm@hiu.vn
Nguyễn Đặng Xuân Trường Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng, trang thông tin điện tử phòng đảm bảo chất lượng truongndx@hiu.vn
Nguyễn Ri Sing Phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng bên trong, Khảo sát các bên liên quan singnr@hiu.vn
Phạm Thị Duyên Phụ trách công tác Giám sát hoạt động giảng dạy, thư ký duyenpt@hiu.vn
Trần Thị Lệ Trinh Phụ trách công tác Cải tiến sau đánh giá, công tác xếp hạng trường trinhttl@hiu.vn

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172