Văn bản đảm bảo chất lượng

Văn bản pháp quy

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Số hiệu Ngày ban hành Nội dung
1668/QLCL-KĐCLGD
31/12/2019 Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo công văn số 768/QLCL-KĐCLGD
768/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
767/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
766/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
12/2017/TT-BGDÐT 20/04/2018 Quy định về kiểm định chất lượng cớ sở giáo dục đại học

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Số hiệu Ngày ban hành Nội dung
1669/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 Thay thế tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GD đại học ban hành kèm theo CV số 769/QLCL-KĐCLGD
1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 20/04/2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐT
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/06/2016 Hướng dẫn tự đánh giá CTĐT
1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/06/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học
04/2016/TT-BGDÐT 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học
38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Văn bản lưu hành nội bộ

Sổ tay chất lượng

Đang cập nhật

Liên hệ

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TP. HCM
Họ và Tên Chức năng Email
Tô Minh Nhựt Phụ trách phòng nhuttm@hiu.vn
Nguyễn Đặng Xuân Trường Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng, trang thông tin điện tử phòng đảm bảo chất lượng truongndx@hiu.vn
Nguyễn Ri Sing Phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng bên trong, Khảo sát các bên liên quan singnr@hiu.vn
Phạm Thị Duyên Phụ trách công tác Giám sát hoạt động giảng dạy, thư ký duyenpt@hiu.vn
Trần Thị Lệ Trinh Phụ trách công tác Cải tiến sau đánh giá, công tác xếp hạng trường trinhttl@hiu.vn

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172