Công bố khoa học của Giảng viên HIU

Năm 2019

Chi tiết....

Tên bài báo/Kỷ yếu

Tác giả Tạp chí Loại xuất bản

Đơn vị

Anti-inflammatory and antiproliferative compounds from Sphaeranthus africanus

TS. Huỳnh Lời

Phytomedicine

ISI (Q1)

Khoa Dược

Tác động của huyết tương giàu tiểu cầu lên vi khuẩn P.gingivalis

BS. Trần Thị Phương Thảo

International Journal of Dentistry Volume 2019, Article ID 7329103, 6 pages ISSN‎: ‎1687-8736

ISI (Q2)

Khoa Răng – Hàm – Mặt

Tác động của huyết tương giàu tiểu cầu lên vi khuẩn P.gingivalis

BS. Trần Thị Phương Thảo

International Journal of Dentistry

ISI (Q2)

Khoa Răng – Hàm – Mặt

International Tourists’ Loyalty to Ho Chi Minh City Destination – A Mediation Analysis of Perceived Service Quality & Perceived Value.

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

Sustainability (MDPI)

ISI (Q2)

Viện Kinh doanh Quản lý

Meteorological factors associated with hand, foot and mouth disease in a Central Highlands province in Viet Nam: an ecological study

TS. Phạm Văn Hậu

Western Pacific Surveillance and Response Journal (WPSAR)

ISI (Q2)

Khoa Y

Enhancing appropriate environmental design in healthcare facilities for the inhibition of nosocomial infection

PGS.TS Trần Văn Khải

E3S Web of Conferences E-ISSN: 2267-1242

SCOPUS

Khoa Kiến trúc

Ảnh hưởng của carbon đen và xỉ lò cao đến tính chất tự cảm biến trong giai đoạn đàn hồi của bê tông tính năng cao cốt sợi

TS. Vũ Thị Bích Ngà

Springer Nature – Part of the Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE, volume 54)

SCOPUS

Khoa Xây dựng

Trực quan hóa dữ liệu hình ảnh y khoa dựa trên mô hình hình học

PGS.TS Trần Mạnh Hà

The 6th International Conference on Future Data and Security Engineering 2019 (FDSE 2019), Springer

Tạp chí Quốc tế (khác)

Ban Giám hiệu.
Khoa Kỹ thuật Công nghệ

The Impact of Leadership Styles on the Engagement of Cadres, Lecturers and Staff at Public Universities – Evidence from Vietnam

ThS. Trương Thị Xuân Đào

Journal of Asian Finance, Economics and Business

Tạp chí Quốc tế (khác)

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

A critical review of interorganizational relationships and its application in tourism industry

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

International Conference on Economics, Business and Tourism (ICEBT-2019). ISBN: 978-604-73-7056-6

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Viện Kinh doanh Quản lý

Factors affecting tourist destination satisfaction – a study in Ho Chi Minh city, Vietnam

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương, ThS. Lê Văn Cúp

International Conference on Economics, Business and Tourism (ICEBT-2019); ISBN: 978-604-73-7056-6

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Viện Kinh doanh Quản lý

Hệ thống web quản lý bộ điều khiển mạng quản lý bằng phần mềm

PGS.TS Trần Mạnh Hà

The 13th International Conference on Advanced COMPuting and Applications 2019 (ACOMP 2019), IEEE

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Ban Giám hiệu.
Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Đánh giá việc dùng phương pháp Học Theo Dự Án để nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. Nguyễn Như Tùng

The 7th OpenTESOL International Conference 2019 | Proceedings

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Ngành Ngôn ngữ học

Mining Incrementally Closed Itemsets over Data Stream with the Technique of Batch-Update

TS. Nguyễn Thành Trung

FDSE2019: The 6th International Conference on Future Data and Security Engineering 2019

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Khoa Công nghệ Thông tin

Agent-based Simulation for Price Strategies

ThS. Nhiêu Nhật Lương

Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering. ISBN: 978-604-73-7136-5

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Ngành Logistics và chuỗi cung ứng

Flexible Flow Shop Manufacturing System Improvement by Simulation Approach: A Case Study of Handbags Manufacturer in Ho Chi Minh City

ThS. Nhiêu Nhật Lương

Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering. ISBN: 978-604-73-7136-5

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Ngành Logistics và chuỗi cung ứng

Designing agricultural products supply chain between Vietnam and Asian countries: case of Taiwan

PGS.TS Hồ Thanh Phong, ThS. Nguyễn Viết Tịnh, ThS. Nhiêu Nhật Lương

Proceedings of the 2019 International Symposium on Industrial.3.5 and Intelligent Manufacturing (Industry3.5)

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Ngành Logistics và chuỗi cung ứng

So sánh các kỹ thuật học máy cho phân tích dữ liệu lỗi mạng

PGS.TS Trần Mạnh Hà

Symposium on Computer Science & Engineering (SCSE 2019), Journal of Science and Technology

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Ban Giám hiệu
Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Ứng dụng mã hóa dựa trên thuộc tính cho thiết bị di động

PGS.TS Trần Mạnh Hà

Symposium on Computer Science & Engineering (SCSE 2019), Journal of Science and Technology

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Ban Giám hiệu.
Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Blockchain 3.0 in scientific perspective: overcome challenges

TS. Nguyễn Thành Trung

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" (HĐCDGSNN)

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Khoa Công nghệ Thông tin

Kết quả thực hiện đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất" của huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

TS. Trần Thị Quốc Minh

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp và khu chế xuất"

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Ngành Giáo dục Mầm non

Sân chơi cho trẻ trong trường mầm non ở các khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Hoàng Thị Mai

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp và khu chế xuất"

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Ngành Giáo dục Mầm non

Production and antimicrobial, antioxidant cytotoxicity activities of exopolysaccharides (EPS) from myxomycetes

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

2nd Vietnam Biology Conference

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường

Potential of herbal extracts of Trametes versicolor, Piper betle and Curcumin extract for cosmetic application

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

2nd Vietnam Biology Conference

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường

Yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn thương hiệu quốc tế

ThS. Trương Thị Xuân Đào

Du lịch Việt Nam

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

Quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, cảm xúc tích cực và quyết định lựa chọn nhà hàng tiệc cưới tại TP. Hồ Chí Minh

ThS. Trương Thị Xuân Đào

Kinh tế và Dự báo

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

Mức độ xâm hại tình dục đối với học sinh Trung Học Cơ Sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Thanh Hoàng

Tạp chí Tâm lý học Xã hội

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Phòng Sau Đại học

Chính sách hợp thời và sự phát triển kinh tế quốc gia

TS. Phạm Duy Hiếu

Tạp chí Phát Triển và Hội Nhập

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Viện Kinh doanh Quản lý

Study on the effects of water stress treatment on the fluctuations of MtHDHDS1 gene encoding of dihydrodipicolinate synthase (MtDHDPS1) in Medicago truncatular

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Hue University Journal of Science

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường

Study on the effects of water stress treatment on the fluctuations of MtHDHDS1 gene encoding of dihydrodipicolinate synthase (MtDHDPS1) in Medicago truncatular

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Hue University Journal of Science

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường

Tầm soát nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở sinh viên Khoa Xét nghiệm Y học- trường Đại Học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. Nguyễn Văn Trung

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Khảo sát tỷ lệ tăng cholesterol và trilgyceride ở sinh viên Khoa Xét nghiệm Y học- trường Đại Học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. Nguyễn Văn Trung

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Nghiên cứu sản xuất cá bông lau (Pangasius krempfi FANG&CHAU 1949) tại Đồng Tháp

ThS. Ngô Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Nga

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường

Tần số điểm đa hình rs12979860 và rs8099917 trên gene IL28B ở bệnh nhân nhiễm virus viêm gan siêu vi C

PGS.TS Hà Thị Anh

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Viện Kinh doanh và Quản lý Đại học Quốc tế Hồng Bàng

TS. Mai Thị Trúc Ngân, ThS. Nguyễn Đỗ Bích Nga, ThS. Huỳnh Mỹ Tiên

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Viện Kinh doanh Quản lý

Sự phù hợp của chương trình đào tạo bậc đại học với yêu cầu của thị trường lao động

TS. Vũ Trực Phức, ThS. Trần Quang Cảnh

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Viện Kinh doanh Quản lý

Ảnh hưởng của ba yếu tố: GDP Trung Quốc, giá dầu thô, tỷ giá VND/USD tới GDP của Việt Nam

ThS. Trần Quang Cảnh, TS. Vũ Trực Phức

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Viện Kinh doanh Quản lý

Phương pháp thẩm định bức tranh nghệ thuật trong không gian nội thất

ThS. Nguyễn Minh Trúc Sơn

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp

Tổng quan các kết quả nghiên cứu về sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Ngành Giáo dục Mầm non

Định hướng tiếp cận, phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của nhà tù Bà Rá trong phức hợp di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh của khu vực núi Bà Rá – Thác Mơ tỉnh Bình Phước

PGS.TS Trần Thị Thu Lương

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Ngành Việt Nam học

Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định mua hàng rong của khách du lịch quốc tế tại Quận 1, TP.HCM – thực trạng và giải pháp khắc phục

ThS. Trương Thị Xuân Đào

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chí để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến dầu thực vật

TS. Nguyễn Văn Thành, ThS. Nguyễn Viết Tịnh, ThS. Nhiêu Nhật Lương

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Ngành Logistics và chuỗi cung ứng

Tiết kiệm chi phí sử dụng năng lượng nhờ vào bộ lưu điện

TS. Vũ Quang Sỹ

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Điện – Điện tử

Phân tích hàm lượng kim loại nặng trong tôm thẻ chân trắng bằng phương pháp quang phổ phát xạ cao tần
ghép nối khối phổ ICP-MS

ThS. Nguyễn Trần Xuân Phương, TS. Đỗ Chiếm Tài

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Đại cương

Năm 2018

Chi tiết....

Tên bài báo/Kỷ yếu

Tác giả Tạp chí Loại xuất bản

Đơn vị

A New Approach for Mining Incrementally Closed Itemsets over Data Streams

TS. Nguyễn Thành Trung

ICNCG2018: The 4th International Conference on Next Generation Computing 2018 (page 2)

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Khoa Công nghệ Thông tin

Hoạt động thể dục thể thao của người lao động trong các doanh nghiệp khối xây dựng và bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc

Tạp chí khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Ngành GDTC&ANQP

Mô hình chuỗi giá trị logistics sử dụng Big data để đạt hiệu quả trong khai thác và nuôi trồng thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long.

ThS. Nguyễn An Phú

Các kết quả nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng Công nghệ – Tạp chí Công thương ISSN: 0866-7756

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Viện Kinh doanh Quản lý

Xây dựng quy trình định lượng các flavonoid và acid clorogenic trong nữ lang (Valeriana hardwickii) bằng UHPLC-MS  (Quantitative analysis of flavonoids and chlorogenic acid in Valeriana hardwickii by UHPLC-MS)

ThS. Huỳnh Lời

Tạp Chí Y Học Tp. HCM

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Khoa Dược

Quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, cảm xúc tích cực và quyết định lựa chọn nhà hàng tiệc cưới tại TP. Hồ Chí Minh

ThS. Trương Thị Xuân Đào

Kinh tế và Dự báo

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn chất 2-pyrazolin

ThS. Nguyễn Đức Tài

Tạp Chí Dược Học

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Khoa Dược

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm của một số base Shiff sulfanilamid

ThS. Nguyễn Đức Tài

Tạp chí Y Học TpHCM

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Khoa Dược

Chính sách phát triển đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam

TS. Phạm Duy Hiếu

Tạp chí Phát Triển và Hội Nhập

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Viện Kinh doanh Quản lý

Chính sách và sự phát triển kinh tế quốc gia: Việt Nam và sự tham gia CPTPP

TS. Phạm Duy Hiếu

Tạp chí Phát Triển và Hội Nhập

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Viện Kinh doanh Quản lý

Ảnh hưởng của carbon đen và xỉ lò cao đến tính chất tự cảm biến trong giai đoạn đàn hồi của bê tông tính năng cao cốt sợi

TS. Vũ Thị Bích Ngà

Kỷ yếu Hội Nghị KHCN GTVT lần IV – Trường ĐHGTVT Tp. HCM ISBN: 978-604-76-1578-0
Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) – ĐHXD, 13(4V), 151-158.

Số doi

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Khoa Xây dựng

 Lượt xem: 382

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172