Biểu mẫu cấp Bộ / Cơ quan ngang Bộ

Bộ Công thương: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết....

Danh sách các Biểu mẫu trong Phụ lục của Thông tư Số: 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công thương. Gồm danh sách các Biểu mẫu:

Tên Văn bản Tải về
Biểu đề xuất kế hoạch khoa học công nghệ B1-DXKH-BCT
Phiếu đề xuất đề tài, đề án B2a-PDXDT-BCT
Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm B2b-PDXDASX-BCT
Phiếu đề xuất dự án khoa học công nghệ B2c-PDXDAKH-BCT
Phiếu đề xuất chương trình khoa học công nghệ B2d-PDXCT-BCT
Phiếu đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế B2đ-PDXHTQT-BCT
Phiếu đề xuất nhiệm vụ thông tin khoa học công nghệ B2e-PDXNVTT-BCT
Phiếu đề xuất dự án tăng cường trang thiết bị B2g-PDXTCTTB-BCT
Phiếu đề xuất dự án sửa chữa xây dựng nhỏ B2h-PDXSCXDN-BCT
Phiếu tư vấn đánh giá xác định nhiệm vụ B4a-PDGDX-BCT
Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá xác định nhiệm vụ B4b-BBKPDG-BCT
Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ B4c-BBXDDM-BCT
Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ B5-BCDX-BCT
Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ B6a-TMDT-BCT
Thuyết minh đề án khoa học B6b-TMDA-BCT
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm B6c-TMDASX-BCT
Thuyết minh dự án khoa học và công nghệ B6d-TMDAKH-BCT
Thuyết minh chương trình khoa học công nghệ B6đ-TMCT-BCT
Thuyết minh nhiệm vụ thông tin B6e-TMNVTT-BCT
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ tham gia tuyển chọn B7-DONTC-BCT
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ B8-LLTC-BCT
Lý lịch khoa học của cá nhân B9-LLCN-BCT
Giấy xác nhận phối hợp thực hiện B10-PHTH-BCT
Phiếu đánh giá đề tài khoa học công nghệ B12a-PDGDT-BCT
Phiếu đánh giá đề án khoa học B12b-PDGDA-BCT
Phiếu đánh giá dự án sản xuất thử nghiệm B12c-PDGDASX-BCT
Phiếu đánh giá chương trình khoa học công nghệ B12d-PDGCT-BCT
Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp B13-BBKPDG-BCT
Mẫu biên bản họp Hội đồng B14a-BBTCDTDA-BCT
Mẫu biên bản họp Hội đồng B14b-BBGTT-BCT
Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí B15-BBTDNV-BCT
Hợp đồng khoa học và công nghệ B16a-HDKHCN-BCT
Biên bản thanh lý Hợp đồng khoa học công nghệ B16b-BBTLHD-BCT
Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ B17-BCDK-BCT
Biên bản kiểm tra thực hiện nhiệm vụ B18-BBKT-BCT
Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học công nghệ B19-BCTK-BCT
Phiếu nhận xét đánh giá, xếp loại nhiệm vụ B23a-PDGNT-BCT
Bản tổng hợp kiểm phiếu đánh giá nghiệm thu B23b-KPĐGNT-BCT
Biên bản nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ B24a-BBNT-BCT
Biên bản nghiệm thu dự án tăng cường trang thiết bị, sửa chữa xây dựng nhỏ B24b-BBNTDA-BCT
Biên bản nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng B24c-BBNTNVTX-BCT
Tờ trình phê duyệt dự án tăng cường trang thiết bị, sửa chữa xây dựng nhỏ B25-TTDA-BCT
Mẫu tạm ứng kinh phí B26-TUKP-BCT
Bảng xác nhận khối lượng công việc B27-KLCV-BCT
Bảng kê chứng từ thanh toán B28-BKTT-BCT
Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu B29-CVNT-BCT
Báo cáo hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu B32-BCHTHS-BCT
Báo cáo tổng kết chương trình B34-BCTKCT-BCT

Bộ LĐ-TB và XH: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết....

Tên Văn bản Tải về
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ B8-DON_DK
Thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp bộ (áp dụng đối với đề án khoa học) B9-TMNV_DA
Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ (áp dụng đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ) B9-TMNV_DTCN
Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ (áp dụng đối với đề tài khoa học xã hội và nhân văn) B9-TMNV_DTXH
Tóm tắt hoạt động kh&cn của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ kh&cn cấp bộ B10-LLTC
Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân đăng ký tham gia nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ kh&cn B11-LLCN
Lý lịch khoa học chuyên gia B12-LLCG
Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ B13-PHTH

Bộ KH và CN: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết....

A. Thông tư Số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Danh sách các Biểu mẫu trong Phụ lục của Thông tư này.

Tên Văn bản

Tải về

Phụ lục I: BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC XÂY DỰNG HỒ SƠ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA, gồm các biểu mẫu:

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

B1-1-ĐON

Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia

B1-2a-TMĐTCN

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia

B1-2b-TMĐTXH

Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia

B1-2c-TMDA

Thuyết minh đề án khoa học cấp quốc gia

B1-2d-TMĐA

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

B1-3-LLTC

Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

B1-4-LLCN

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

B1-5-PHNC

Phụ lục II: BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA, gồm các biểu mẫu:

Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

B2-1-BBHS

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia

B2-2a-NXĐTCN

Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa học cấp quốc gia

B2-2b-NXĐTXH/NXĐA

Phiếu nhận xét hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia

B2-2c-NXDA

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia

B2-3a-ĐGĐTCN

Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa học cấp quốc gia 

B2-3b-ĐGĐTXH

Phiếu đánh giá hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia

B2-3c-ĐGDA

Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

B2-4-KPĐG

Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

B2-5-THKP

Biên bản họp hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

B2-6-BBHĐ

Giấy ủy quyền

B2-7-GUQ

Phụ lục III: BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC THẨM ĐỊNH KINH PHÍ, gồm các biểu mẫu:

Phiếu thẩm định kinh phí đề tài/đề án khoa học cấp quốc gia

B3-1a-TĐĐT/ĐA

Phiếu thẩm định kinh phí dự án SXTN cấp quốc gia

B3-1b-TĐDA

Biên bản họp thẩm định kinh phí đề tài/đề án khoa học cấp quốc gia

B3-2a-BBTĐĐT/ĐA

Biên bản họp thẩm định kinh phí dự án SXTN cấp quốc gia

B3-2b-BBTĐDA

B. Danh sách các Biểu mẫu trong Phụ lục của Thông tư Số: 03/2017/TT-BKHCN ngày 3 tháng 4 năm 2017 về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nướcTham khảo tại link đính kèm. Gồm danh sách các Biểu mẫu:

Tên Văn bản

Tải về

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia:

Đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học

Mẫu A1-ĐXNV

Dự án sản xuất thử nghiệm

Mẫu A2-ĐXNV

Dự án khoa học và công nghệ

Mẫu A3-ĐXNV

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm

Mẫu B1-TVHĐ

Đề án khoa học

Mẫu B2-TVHĐ

Dự án khoa học và công nghệ

Mẫu B3-TVHĐ

3. Kết quả tra cứu thông tin về các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện

Mẫu C0-TCTT

4. Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Mẫu C1-BBKP

5. Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Mẫu C2-BBHĐ

6. Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Mẫu C3-KQĐG

7. Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Mẫu C4-TH

Bộ GD và ĐT: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết....

A. Tham khảo toàn bộ danh sách theo link sau đây: Biểu mẫu Chương trình Khoa học – Giáo dục

XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ (ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

Tên Văn bản

Tải về

Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Mẫu 1

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học)

Mẫu B1-ĐXĐH

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ)

Mẫu A3-ĐXNV

Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia KHGD/16-20

Mẫu 2

Kết quả tra cứu thông tin về các đề tài, dự án SXTN có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện

Mẫu C0-TCTT

B. Tham khảo danh sách theo link sau đây:

TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP

Tên Văn bản

Tải về

Bìa ngoài hồ sơ tuyển chọn

Mẫu B0

Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Biểu B1-1- Đơn

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia

Biểu B1-2b-TMĐTXH

Thuyết minh đề án khoa học cấp quốc gia

Biểu B1-2d-TMĐA

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu B1-3- LLTC

Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự

Biểu B1-4-LLCN

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Biểu B1-5-PHNC

Văn bản xác nhận cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 20 …

Biểu B1-6-XNĐK

C. Tham khảo danh sách theo link sau đây:

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Tên Văn bản

Tải về

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Mẫu A-1-BCĐK

Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Mẫu A-2-BCTĐ

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí

Mẫu A-3 BCSDKP

Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành.

Mẫu A-4-BCSPHT

Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế

Mẫu A-5-BCSPUD

D. Tham khảo danh sách theo link sau đây:

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN

Tên Văn bản

Tải về

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Mẫu1 11/2014/TT-BKHCN

Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Mẫu 2 11/2014/TT-BKHCN

Biên nhận Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Mẫu 3 11/2014/TT-BKHCN

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Mẫu 4b 11/2014/TT-BKHCN

Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm

Mẫu 5 11/2014/TT-BKHCN

Báo cáo thẩm định sản phẩm

Mẫu 6 11/2014/TT-BKHCN

E. Tham khảo toàn bộ danh sách theo link chi tiết sau đây:

DANH SÁCH BIỂU MẪU CHI TIẾT

Tên Văn bản

Tải về

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Mẫu 1 11/2014/TT-BKHCN

Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Mẫu 2 11/2014/TT-BKHCN

Biên nhận Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Mẫu 3 11/2014/TT-BKHCN

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Mẫu 4b 11/2014/TT-BKHCN

Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm

Mẫu 5 11/2014/TT-BKHCN

Báo cáo thẩm định sản phẩm

Mẫu 6 11/2014/TT-BKHCN

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Mẫu A-1-BCĐK

Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Mẫu A-2-BCTĐ

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí

Mẫu A-3 BCSDKP

Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành.

Mẫu A-4-BCSPHT

Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế

Mẫu A-5-BCSPUD

Bìa ngoài hồ sơ tuyển chọn

Mẫu B0

Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Biểu B1-1- Đơn

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia

Biểu B1-2b-TMĐTXH

Thuyết minh đề án khoa học cấp quốc gia

Biểu B1-2d-TMĐA

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu B1-3- LLTC

Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự

Biểu B1-4-LLCN

Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Biểu B1-5-PHNC

Văn bản xác nhận cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 20 …

Biểu B1-6-XNĐK

Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Mẫu 1

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học)

Mẫu B1-ĐXĐH

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ)

Mẫu A3-ĐXNV

Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia KHGD/16-20

Mẫu 2

Kết quả tra cứu thông tin về các đề tài, dự án SXTN có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện

Mẫu C0-TCTT

Bộ NN và PTNT: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết....

Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ NN&PTNT, gồm Tuyển chọn, giao trực tiếp, thực hiện, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thực hiện theo Thông tư 18 /2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4  năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên Văn bản

Tải về

Phiếu đề xuất đặt hàng đề tài, dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT

B1a.PĐX-BNN

Danh mục đề xuất đặt hàng đề tài, dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT

B1b.DMĐTDA-BNN

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án

B2.ĐON-BNN

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Bộ

B3a.TMĐT-BNN

Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

B3b.TMDA-BNN

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

B4.LLTC-BNN

Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

B5.LLCN-BNN

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

B6.PHTH-BNN

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài, dự án SXTN

B13.BCĐK-BNN

Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài, dự án cấp Bộ

B14.BBKT-BNN

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

B15.BCTĐG-BNN

Báo cáo tổng kết đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

B16.BCTK-BNN

Báo cáo tóm tắt đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

B17.BCTT-BNN

Báo cáo thống kê kết quả thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

B18.BCTKE-BNN

Báo cáo kinh phí đề tài, dự án cấp Bộ

B19.BCKP-BNN

Bộ Tài chính: Các Thông tư, Hướng dẫn

Chi tiết....

Tên Văn bản

Tải về

Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/07/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

download

Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia

download

Thông tư số 91/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu 

download

Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

download

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ: Tài chính – Kế hoạch và Đầu tư – Thông tin truyền thông về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

download

Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/08/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

download

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

download

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

download

Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/03/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng

download

Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

download

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

download

Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

download

Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/04/2018 ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

download

Thông tư số 02/2015/BLĐTBXH ngày 12/01/2015 quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước

download

Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016  quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá.

download

Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”.

download

NAFOSTED: Biểu mẫu Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia

Chi tiết....

A. Văn bản do Quỹ NAFOSTED ban hành– hoặc tham khảo theo link:
https://nafosted.gov.vn/van-ban-quy-ban-hanh/

Tên/Số/Ký hiệu
Về việc/Trích yếu

Tải về

251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Ban hành Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Tải về

151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Ban hành Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019 áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ

Tải về

31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt và ban hành các danh mục tạp chí uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT theo quy định tại Thông tư 37/2014/BKHCN

151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Tải về

73/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Tải về

95/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Danh mục Hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2016

Tải về

Kèm theo QĐ 68/QĐ-HĐQLQ-NAFOSTED

Hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

Tải về

04/QĐ-HĐQLQ

Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2009 bao gồm các hướng ưu tiên tài trợ trong lĩnh vực toán học, tin học, cơ học, vật lý, khoa học sự sống, khoa học về trái đất

Tải về

B. Văn bản do Bộ KH&CN ban hành liên quan Quỹ NAFOSTED – hoặc tham khảo theo link: https://nafosted.gov.vn/van-ban-do-bo-ban-hanh/

Tên/Số/Ký hiệu
Về việc/Trích yếu

Tải về

12/2018/TT-BKHCN

Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Tải về

15/2016/TT-BKHCN

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ 

Tải về

14/2016/TT-BKHCN

Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tải về

01/2015/TT-BKHCN

Ban hành quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Tải về

09/2015/TT-BKHCN

Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

Tải về

40/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Tải về

37/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

Tải về

37/QĐ-BKHCN

Đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN

Tải về

12/2008/QĐ-BKHCN

Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

Tải về

129/2007/TTLT/BTC-BKHCN

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về

C. Văn bản Cơ quan khác ban hành liên quan Quỹ NAFOSTED – hoặc tham khảo theo link: https://nafosted.gov.vn/van-ban-co-quan-khac/

Tên/Số/Ký hiệu
Về việc/Trích yếu

Tải về

12/2018/TT-BKHCN

Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Tải về

15/2016/TT-BKHCN

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Tải về

14/2016/TT-BKHCN

Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tải về

01/2015/TT-BKHCN

Ban hành quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Tải về

09/2015/TT-BKHCN

Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

Tải về

40/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Tải về

37/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

Tải về

37/QĐ-BKHCN

Đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN

Tải về

12/2008/QĐ-BKHCN

Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

Tải về

129/2007/TTLT/BTC-BKHCN

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172