Biểu mẫu cấp Sở, Tỉnh, Thành phố

Sở KH&CN TP.HCM: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết....

Tên Biểu mẫu/Thủ tục

Tải về

Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.

Download

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.

Download

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân không sử dụng ngân sách nhà nước.

Download

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Download

Thủ tục Cấp giấy đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Download

Thủ tục Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tại Thành phố.

Download

Thủ tục Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh.

Download

Sở KH&CN Đồng Nai: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết....

Tên Biểu mẫu Tải về
Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài hoặc đề án) Mẫu A1-ĐXNV
Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm) Mẫu A2-ĐXNV
Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án khoa học và công nghệ) Mẫu A3-ĐXNV
Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh B1-1-ĐONDK
Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Tỉnh B1-2a-TMĐTCN
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp Tỉnh B1-2b-TMĐTXH
Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh B1-3-LLTC
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN B1-4-LLCN
Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh B1-5-PHNC

Sở KH&CN Bến Tre: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết....

Các biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre – Tham khảo link tại đây:
Biểu mẫu Sở KH&CN Bến Tre hoặc theo danh sách sau:

Tên Biểu mẫu Tải về
Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất Download
Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” Download
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho dự án SXTN) Download
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ) Download
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) Download
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho chương trình KH&CN) Download
Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ Download
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (Dùng cho đề tài, dự án KH&CN) Download
Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Download
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ Download
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Download
Thuyết minh đề án khoa học cấp tỉnh Download
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh Download
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh Download
Nghị định về doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Download
Biểu mẫu hồ sơ xây dựng thuyết minh đề tài, dự án cấp cơ sở Download
Báo cáo thực trạng công tác đảm bảo an toàn bức xạ sử dụng thiết bị x-quang chuẩn đoán trong y tế năm 2016 Download
Quyết định số 1851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án Download
Biểu mẫu hồ sơ quyết toán ISO Xã 2018 Download
Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Download
Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh Download

Sở KH&CN Đồng Tháp: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết....

Tên Biểu mẫu Tải về
Phiếu đề xuất đề tài Phụ luc 1
Phiếu đề xuất dự án Phụ luc 2
Mẫu phiếu tổng hợp đề xuất Phụ luc 3
Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp cơ sở Phụ luc 4
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở Phụ luc 5
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở Phụ luc 6
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì Phụ luc 7
Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia thực hiện chính Phụ luc 8
Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có) Phụ luc 9
Báo cáo tiến độ thực hiện Phụ luc 10
Biên bản đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ Phụ luc 11
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện do chủ nhiệm nhiệm vụ lập Phụ luc 12
Hướng dẫn trình bày báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ Phụ luc 13
Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu Phụ luc 14
Danh sách thành viên thực hiện nhiệm vụ Phụ luc 15
Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Phụ luc 16
Phiếu mô tả công nghệ Phụ luc 17

Sở KH&CN Tiền Giang: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết.....

Các biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (cấp tỉnh) – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang – Tham khảo link tại đây:
Biểu mẫu Sở KH&CN Tiền Giang (cấp tỉnh)

Các biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (cấp cơ sở) – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang – Tham khảo link tại đây:
Biểu mẫu Sở KH&CN Tiền Giang (cấp cơ sở)

Sở KH&CN Bình Phước: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết.....

Các biểu mẫu tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước – Tham khảo link tại đây:
Biểu mẫu tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN

Sở KH&CN Hậu Giang: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết.....

Tên biểu mẫu Tải về
Phiếu Đề xuất Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Mẫu 01-ĐX
Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh (Dùng cho đề tài hoặc đề án) Mẫu 02-ĐXNV
Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh (Dùng cho dự án SXTN) Mẫu 03-ĐXNV
Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ) Mẫu 04-ĐXNV
Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh Mẫu 11-ĐON
Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Tỉnh Mẫu 12-TMĐTCN
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp Tỉnh Mẫu 13-TMĐTXH
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh Mẫu 14-TMDA
Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh Mẫu 16-LLTC
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN Mẫu 17-LLCN
Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh Mẫu 18-PHNC
Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh Mẫu 31 – BCTĐG
Đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh Mẫu 32-CVĐNĐG
Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp Tỉnh Mẫu 39-BBHTHS

Sở KH&CN Khánh Hòa: Biểu mẫu Đề tài, Dự án, Đề án KH&CN

Chi tiết.....

Tên biểu mẫu Tải về
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, theo mẫu quy định MauI-0-DON
Thuyết minh đề tài theo mẫu quy định MauI-1-TMĐTCN
Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài MauI-5-LLTC
Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài MauI-6-LLCN
Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài, được tổ chức nơi làm việc của cá nhân xác nhận đồng ý cho phối hợp nghiên cứu MauI-6-LLCN
Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu  – nếu có phối hợp nghiên cứu; I-7-PHNC
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cho Đề tài KH&CN MauA1-DXNV-2019
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cho Dự án sản xuất thử nghiệm MauA2-DXNV-2019

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172