Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Du lịch

Nội dung chương trình

STT

môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

Kiến thức chung

12

 

1

02617

Triết học

4(4,0,8)

 

2

02618

Tiếng Anh 1

4(4,0,8)

 

3

02619

Tiếng Anh 2

4(4,0,8)

 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

   

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành bắt buộc

17

 

1

02620

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

3(3,0,6)

 

2

02621

Phương pháp định lượng trong kinh tế

3(3,0,6)

 

3

02622

Kinh tế phát triển

3(3,0,6)

 

4

01158

Quản trị chiến lược

3(3,0,6)

 

5

02623

Quản trị nhân sự

3(3,0,6)

 

6

02624

Chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng đề cương và luận văn

2 (2,0,4)

 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn (chọn 6 trong 10 môn)

18

 

1

 

Quản trị chuỗi cung ứng trong du lịch

3(3,0,6)

 

2

 

Quản trị tài chính trong KD du lịch

3(3,0,6)

 

3

 

Đạo đức kinh doanh

3(3,0,6)

 

4

02627

Quản trị thương hiệu

3(3,0,6)

 

5

 

Quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch

3(3,0,6)

 

6

 

Quản trị Marketing Du lịch

3(3,0,6)

 

7

 

Quản trị sự kiện trong du lịch

3(3,0,6)

 

8

 

Quản trị dự án du lịch

3(3,0,6)

 

9

 

Du lịch sinh thái & phát triển bền vững

3(3,0,6)

 

10

 

Quản lý ngành & các chính sách trong du lịch

3(3,0,6)

 

Luận văn tốt nghiệp

13

 

1

02632

Luận văn thạc sỹ

13(13,0,26)

 

TỔNG CỘNG

60

 

Thời gian đào tạo:  1,5 năm = 03 học kỳ
Khối lượng kiến thức toàn khoá: 60 tín chỉ

Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ GD&ĐT.

Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học

– Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3440) – 0932 580 939
– Email: saudaihoc@hiu.vn
– Website: https://hiu.vn/gioi-thieu/cac-khoa-va-phong/phong/phong-quan-ly-dao-tao-sau-dai-hoc/

Đăng ký Tư vấn Tuyển Sinh