Học phí

Học phí các chương trình tại HIU

Học phí dưới đây là học phí năm học 2020 được áp dụng cho sinh viên, học viên mới, nhập học các chương trình đại học và sau đại học tại HIU trong năm 2020.
Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ và sẽ được giữ ổn định trong suốt toàn khóa của sinh viên.
Học phí trung bình 1 năm của các ngành như sau:

Chương trình Cử nhân

Ngành Răng Hàm Mặt & Y Đa khoa

82,5 triệu đồng / học kỳ

Ngành Dược học

25 triệu đồng / học kỳ

Các ngành khác

22,5 triệu đồng / học kỳ

Chương trình Tiếng Anh

Ngành Răng Hàm Mặt & Y Đa khoa

99 triệu đồng / học kỳ

Ngành Dược học

42,5 triệu đồng / học kỳ

Các ngành khác

38,5 triệu đồng / học kỳ

 Lượt xem: 27078