QUẢN LÝ VÀ CUNG ỨNG THUỐC


Cập nhật lần cuối vào 05/05/2020

Bộ môn Quản Lý Dược là Bộ môn nghiệp vụ của Khoa Dược, có chức năng giảng dạy các lĩnh vực về pháp luật y tế nói chung, về hành nghề Dược nói riêng, cũng như về kinh tế Dược, Dược xã hội và Dược cộng đồng cho các loại hình đào tạo nhân lực Dược.

Chức năng nhiệm vụ 

Bộ môn Quản Lý Dược là Bộ môn nghiệp vụ của Khoa Dược, có chức năng giảng dạy các lĩnh vực về pháp luật y tế nói chung, về hành nghề Dược nói riêng, cũng như về kinh tế Dược, Dược xã hội và Dược cộng đồng cho các loại hình đào tạo nhân lực Dược. 

Chuẩn đầu ra

Về kiến thức

•     Trình bày được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hành nghề dược bao gồm kinh doanh Dược, quản lý Dược, đăng ký thuốc, thông tin quảng cáo thuốc, quản lý chất lượng thuốc, các quy định liên quan đến thành phẩm thuốc trên thị trường; trình bày được các nguyên tắc thực hành tốt trong lĩnh vực hoạt động dược (GSP, GDP, GPP, GMP, GLP).

•     Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong quản lý kinh tế và các yếu tố đặc thù của quản lý kinh tế dược.

•     Phân biệt được các loại thị trường và giải thích được những đặc điểm cơ bản của thị trường chăm sóc sức khỏe và thị trường dược phẩm.

•     Mô tả được các qui trình thao tác chuẩn trong thực hành dược bao gồm qui trình cung ứng thuốc, qui trình bảo quản thuốc, qui trình quản lý chất lượng thuốc, qui trình thông tin thuốc.

•     Giải thích được các qui luật cơ bản của kinh tế và những đặc trưng riêng của kinh tế dược.

•     Trình bày được những khái niệm cơ bản về marketing và những đặc điểm riêng của marketing dược phẩm.

•     Phân biệt được các loại hình cơ sở dược, trình bày được cơ cấu tổ chức và hoạt động chuyên môn của các loại hình cơ sở dược

Kỹ năng:

·        Có kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng hợp tư duy hệ thống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng quản lý thời gian.

Thái độ 

•     Cẩn thận, chính xác trong đọc văn bản qui phạm pháp luật

•     Trung thực trong việc phân tích các quan điểm, luận cứ, dữ liệu

•     Dứt khoát trong việc đưa ra các quyết định

•     Chia sẻ trong làm việc nhóm


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172