đăng ký môn học

Đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thực hiện theo Kế hoạch đào tạo, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021 áp dụng cho hệ Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172