Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19


THÔNG BÁO
Về việc kéo dài thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Giám Hiệu trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên như sau:

  1. Từ ngày 06 tháng 4 năm 2020, sinh viên, học viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được nghỉ học, nghỉ thi đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020.
  2. Đề nghị sinh viên, học viên chủ động thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra và thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo của Trường về việc điều chỉnh thời khóa biểu học và thi, tổ chức lịch học bù, học online cho sinh viên, học viên.
  3. Lãnh đạo các Khoa cùng với Giảng viên phối hợp thực hiện các bài giảng trực tuyến, chuyển tải các bài giảng qua các hình thức: email, e-Learning và công cụ học tập trực tuyến… đến sinh viên, học viên.
  4. Nhân viên, giảng viên của các Khoa, Phòng, Ban và Trung tâm làm việc theo sự sắp xếp của đơn vị, theo thông báo thay đổi thời gian làm việc của trường trong thời gian trên để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ đến các sinh viên, học viên qua điện thoại, email, fanpage và website Trường.
    Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đề nghị các đơn vị và toàn thể sinh viên, học viên nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch.

            Trân trọng.

Nơi nhận                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

  • Chủ tịch NHG (để báo cáo);
  • Ban TGĐ NHG(để báo cáo); 
  • Các đơn vị (để thực hiện); 
  • Lưu:VPT.                                                                                                            PGS.TS HỒ THANH PHONG 

 Lượt xem: 197

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172