Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Cập nhật lần cuối vào 03/04/2024

Ngày 30/3/2024, Đảng ủy trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, cán bộ quản lý, giảng viên, đoàn viên và sinh viên. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Khánh Vân – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Nội dung trọng tâm của Hội nghị là 4 nghị quyết số 42,43,44,45 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, cụ thể: 1) Về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 – 2024; 2) Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết  Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội; 3) Về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới; 4) Về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới; 5) Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 6) Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 – 2031 và một số vấn đề quan trọng khác.

      Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu,học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII giúp cho đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên, đoàn viên và sinh viên Nhà trường nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Tin: Tâm Định, hình ảnh: Thành Trung


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172