Lịch thi

   Lịch thi Tải về
  Lịch thi môn Dự báo kinh tế của lớp QT18DH-QT1,2,3,4,5 Tải
  Lịch thi môn Kinh tế quốc tế của lớp QT19DH-QT1,2,3 Tải
  Lịch thi môn Quản trị rủi ro của lớp QT19DHB-QT1 Tải
  Lịch thi môn Thị trường chứng khoán của Khóa 2019 Tải
  Lịch thi môn Thống kê kinh doanh của khóa 2018 Tải
  Lịch thi môn Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của Khóa 2019 Tải
  Lịch thi môn Phương pháp nghiên cứu trong KD và Quản trị của Khóa 2019 Tải
  Lịch thi kết thúc học phần của Khóa 2018 và 2019 (HK 1 – 2020-2021) – Từ ngày 30/11/2020 đến 14/12/2020 Tải
  Môn Kỹ năng mềm (Khóa 2018) Tải
  Các môn của lớp QT17DH-QT1 Tải
  Môn Marketing căn bản (lớp QT19DH-QT1, QT19DH-QT3,4) Tải
  Môn Quản trị thông tin môi trường kinh doanh (Khóa 2018) Tải
  Môn Thanh toán quốc tế (Khóa 2018) Tải
  Môn Thuế (Khóa 2018) Tải
  Môn Quản trị Marketing (lớp học lại) Tải
  Môn Kinh tế vĩ mô (Khóa 2018) 804, 805 Tải
  Môn Nghiên cứu Marketing (Khóa 2018) 301, 305, 309 Tải
  Môn Problem Solving (Khóa 2018) Tải
  Môn Thị trường chứng khoán (Khóa 2018) Tải
  Môn Tiền tệ ngân hàng (Khóa 2019) Tải
  Các môn thay thế tốt nghiệp của khóa 2016 Tải
  Môn Kinh tế lượng của khóa 2019 Tải
  Môn Luật kinh tế của khóa 2018 Tải
  Môn Phương pháp lãnh đạo (QT18DH-QT nhóm 5) Tải
  Môn Thống kê kinh doanh và Dự báo kinh tế (lớp QT17DH-QT1) Tải
  Môn Thương mại điện tử (Khóa 2019) Tải
  Môn Kinh tế vĩ mô (khóa 2018) 0078801, 0078802 Tải
  Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 3,4) Tải
  Môn Problem solving (khóa 2018) 0344007 Tải
  Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 1, 2) Tải
  Môn Marketing căn bản (lớp QT19DHB-QT1,2) Tải
  Môn Kinh kế vĩ mô (khóa 2018) Mã LHP: 192210078802 Tải

Danh sách thi

   Danh sách thi Tải về
  DSSV dự thi môn Dự báo kinh tế của lớp QT18DH-QT1,2,3,4,5 Tải
  DSSV dự thi Kinh tế quốc tế của lớp QT19DH-QT1,2,3 Tải
  DSSV dự thi Quản trị rủi ro của lớp QT19DHB-QT1 Tải
  DSSV dự thi Thị trường chứng khoán của Khóa 2019 Tải
  DSSV dự thi Thống kê kinh doanh của khóa 2018 Tải
  DSSV dự thi Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của Khóa 2019 Tải
  DSSV dự thi Phương pháp nghiên cứu trong KD và Quản trị của Khóa 2019 Tải
  Danh sách sv dự thi kết thúc học phần của Khóa 2018 và 2019 (HK 1 – 2020-2021) – Từ ngày 30/11/2020 đến 14/12/2020 Tải
  Kỹ năng mềm (Khóa 2018) Tải
  Các môn của lớp QT17DH-QT1 Tải
  Marketing căn bản (lớp QT19DH-QT1, QT19DH-QT3,4) Tải
  Quản trị thông tin môi trường kinh doanh (Khóa 2018) Tải
  Thanh toán quốc tế (Khóa 2018) Tải
  Thuế (Khóa 2018) Tải
  Quản trị Marketing (lớp học lại) Tải
  Kinh tế vĩ mô (Khóa 2018) 804, 805 Tải
  Môn Nghiên cứu marketing (Khóa 2018) 301, 305, 309 Tải
  Môn Problem Solving (Khóa 2018) Tải
  Môn Thị trường chứng khoán (Khóa 2018) Tải
  Môn Tiền tệ ngân hàng (Khóa 2019) Tải
  Các môn thay thế tốt nghiệp của khóa 2016 Tải
  Môn Kinh tế lượng của khóa 2019 Tải
  Môn Luật kinh tế của khóa 2018 Tải
  Môn Phương pháp lãnh đạo (QT18DH-QT nhóm 5) Tải
  Môn Thống kê kinh doanh và Dự báo kinh tế (lớp QT17DH-QT1) Tải
  Môn Thương mại điện tử (Khóa 2019) Tải
  môn Kinh tế vĩ mô (khóa 2018) 0078801, 0078802 Tải
  Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 3,4) Tải
  Môn Problem solving (khóa 2018) 0344007 Tải
  Môn Phương pháp lãnh đạo (lớp QT18DH-QT nhóm 1, 2) Tải
  Môn Marketing căn bản (lớp QT19DHB-QT1,2) Tải
  Môn Kinh kế vĩ mô (khóa 2018) Mã LHP: 192210078802 Tải

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172