Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

CHỨC NĂNG

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng là đơn vị giúp việc, tham mưu cho Ban Giám hiệu, đồng thời là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trong việc tổ chức thực hiện công tác khảo thí; phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo bên trong của Nhà trường; hướng dẫn và giám sát quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo tại các đơn vị theo đúng mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng; định kỳ triển khai công tác kiểm định chất lượng nội bộ

NHIỆM VỤ

+ Tham mưu cho Ban giám hiệu  về: Phát triển số lượng và chất lượng ngân hàng đề thi; xây dựng chiến lược, chính sách ĐBCL giáo dục – đào tạo trong Nhà trường; mô hình và cấu trúc hệ thống ĐBCL giáo dục – đào tạo phù hợp với các bậc, hệ đào tạo của Trường; tổ chức thực hiện công tác khảo thí, kiểm định và xếp hạng phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường.

+ Triển khai thực hiện: Công tác khảo thí: Xây dựng quy trình, quy định về tổ chức kiểm tra giữa kỳ; kết thúc môn học và thi cuối kỳ theo quy định của Bộ GDĐT; quản lý đề thi; giám sát việc làm đề, coi thi, chấm thi, thực hành, làm khóa luận, đề án tốt nghiệp,….; và công tác ĐBCL giáo dục: Xây dựng, phát triển hệ thống ĐBCL bên trong, hình thành văn hóa chất lượng giáo dục trong Trường; xây dựng và tổ chức kế hoạch đánh giá trong; tham gia đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ GDĐT; lưu trữ thông tin về hoạt động ĐBCL, kiểm định chất lượng, cập nhật và đề xuất đăng tải thông tin trên website của Trường; tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường về hoạt động kiểm định chất lượng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

+ Giám sát, kiểm tra, phối hợp: Phối hợp với các đơn vị cải tiến công tác thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các bậc, hệ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; giám sát quá trình triển khai, thực hiện công tác ĐBCL của các đơn vị trong Trường; phối hợp với Phòng CNTT và các đơn vị thiết kế hệ thống thông tin, dữ liệu về chất lượng giáo dục; phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kiến nghị của các đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng của Trường; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trong Trường.

THÔNG BÁO

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng chu kỳ 2 (2019-2023)

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng chu kỳ 2 (2019-2023)

Ngày 29/04/2024, Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng…

Read more

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC – Chu kỳ 2

Báo cáo Tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng – Chu kỳ…

Read more

THÔNG BÁO: VỀ THI LẠI CUỐI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2022 – 2023

Nhà trường thông báo đến sinh viên và các Khoa/Viện/Bộ môn trực thuộc Trường về việc tổ chức thi lại cuối…

Read more

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Ngôn Ngữ Anh của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng năm 2022

Ngày 21/11/2022, Chương trình đào tạo Ngành Ngôn Ngữ Anh của Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT. Xem tại đây

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Tài Chính – Ngân Hàng của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng năm 2022

Ngày 21/11/2022, Chương trình đào tạo Ngành Tài Chính – Ngân Hàng của Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT. Xem tại đây

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng năm 2022

Ngày 21/11/2022, Chương trình đào tạo Ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện của Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT. Xem tại đây

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Điều Dưỡng của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng năm 2022

Ngày 21/11/2022, Chương trình đào tạo Ngành Điều Dưỡng của Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT. Xem tại đây

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Dược Học của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng năm 2022

Ngày 21/11/2022, Chương trình đào tạo Ngành Dược Học của Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT. Xem tại đây

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng năm 2022

Ngày 21/11/2022, Chương trình đào tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT. Xem tại đây

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng năm 2022

Ngày 21/11/2022, Chương trình đào tạo Ngành Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học của Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT. Xem tại đây

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 1)

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 2)

TIN TỨC

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT – KIẾN TRÚC

Báo cáo Tự đánh giá CTĐT ngành Kiến trúc của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (2018-2023) HIU_BCTDG_KIENTRUC_05.02.2024.pdf

Read more

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT – LUẬT

Báo cáo Tự đánh giá CTĐT ngành Luật của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (2018-2023)HIU_BCTDG_LUAT_05.02.2024.pdf

Read more

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT – RĂNG HÀM MẶT

Báo cáo Tự đánh giá CTĐT ngành Răng Hàm Mặt của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (2018-2023)HIU_BCTDG_RANGHAMMAT_05.02.2024.pdf

Read more

QUY TRÌNH

Quy trình khảo sát ý kiến các bên liên quan Trường ĐHQT Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-HIU ngày 08/4/2021) Xem tại đây

Quy trình xây dựng Chương trình đào tạo Trường ĐHQT Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-HIU ngày 31/5/2021)Xem tại đây

Quy trình thẩm định Chương trình đào tạo Trường ĐHQT Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-HIU ngày 31/5/2021) Xem tại đây

Quy trình đánh giá cải tiến Chương trình đào tạo Trường ĐHQT Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-HIU ngày 31/5/2021) Xem tại đây

QUY ĐỊNH

Quy định xây dựng, sử dụng, quản lý ngân hàng câu hỏi đề thi Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ_HIU ngày 23/02/2022)

Xem tại đây

QUY CHẾ

♦ Quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường ĐHQT Hồng Bàng (Ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-HIU ngày 06/06/2022) Xem tại đây

ThS. Nguyễn Thị Yến Phi
Phó Trưởng phòng
Phụ trách quản lý các công việc chung của Phòng

BỘ PHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Nguyễn Phụng Nguyễn
Chuyên viên
Phụ trách kiểm định chất lượng
ThS. Bùi Thị Thúy Hằng
Chuyên viên
Phụ trách kiểm định chất lượng
Lê Hữu Nghĩa
Chuyên viên
Phụ trách kiểm định chất lượng

BỘ PHẬN KHẢO THÍ

Nguyễn Đặng Xuân Trường
Chuyên viên
Phụ trách Khảo thí
ThS. Phan Nguyễn Thảo Quyên
Chuyên viên
Phụ trách Khảo thí
Nguyễn Lê Phương
Chuyên viên
Phụ trách Khảo thí

PHÒNG KHẢO THÍ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Cơ sở 1: Tầng 8, số 215 Điện Biên Phủ – Phường 15 – Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Tầng 1, Khu D, số 120, Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3427)

 

 

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172