Đăng ký biên soạn giáo trình nội bộ và sách giáo trình cho năm tài chính XV (2021-2022)


Theo kế hoạch hoạt động trong năm Tài chính XV (2021 -2022), Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và các đơn vị về việc đăng ký biên soạn giáo trình, cụ thể như sau:

 1. Mục đích:
 • Cập nhật chương trình và nội dung giảng dạy.
 • Biên soạn giáo trình nội bộ và sách giáo trình cho các học phần và đưa vào giảng dạy thống nhất cho các ngành đào tạo và bậc đào tạo trong toàn Trường.
 1. Đối tượng: cán bộ nhân viên và giảng viên cơ hữu, cán bộ kiêm nhiệm của Nhà trường.
 2. Yêu cầu chung: các giáo trình nội bộ, sách giáo trình đề xuất biên soạn phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau đây:
 • Nội dung giáo trình đảm bảo phục vụ ổn định cho công tác đào tạo của các chương trình đã hoàn thiện, có đề cương chi tiết học phần đã được điều chỉnh cập nhật.
 • Nội dung giáo trình phải phù hợp với mục tiêu và chương trình đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra đã ban hành.
 • Kiến thức trong giáo trình được trình bày khoa học, logic, đảm bảo cân đối giữa lý luận và thực hành, phù hợp với thực tiễn và cập nhật những kiến thức hiện đại, cập nhật và những thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ.
 • Phải đăng ký biên soạn, đảm bảo quyền bản quyền, quyền tác giả khi sử dụng tài liệu tham khảo để biên soạn.
 1. Điều kiện đăng ký biên soạn
 • Trong năm học 2021-2022, Nhà trường ưu tiên biên soạn giáo trình cho các học phần lý thuyết. Tuy nhiên, vẫn cho phép các đơn vị đăng ký giáo trình thực hành nhưng số lượng giáo trình thực hành không vượt quá số lượng giáo trình lý thuyết.
 • Các giáo trình, sách giáo trình được đề xuất biên soạn phải đảm bảo phục vụ ổn định (ít nhất 05 năm) cho việc giảng dạy các học phần lý thuyết cốt lõi (không bị hoặc ít có khả năng bị thay thế trong quá trình cập nhật Chương trình đào tạo) thuộc lĩnh vực kiến thức chuyên ngành, cơ sở ngành và cơ sở khối ngành.
 1. Kinh phí: mức kinh phí hỗ trợ cho việc biên soạn giáo trình sẽ được Hội đồng xét duyệt cấp Trường quyết định dựa trên nội dung trong đề cương đăng ký biên soạn.

      a) Đối với giáo trình nội bộ

 • Phải đăng ký và được Nhà trường phê duyệt; hỗ trợ kinh phí văn phòng phẩm, không quá 10.000.000 đồng/giáo trình.
 • Được tính giờ nghiên cứu khoa học theo chính sách của Nhà trường

      b) Đối với sách giáo trình

 • Phải đăng ký biên soạn, được thẩm định và phê duyệt đưa vào sử dụng.
 • Được hỗ trợ kinh phí biên soạn: 15.000.000 VNĐ/1 tín chỉ.
 • Hỗ trợ kinh phí xuất bản theo giá chi thực tế tại thời điểm xuất bản.
 • Được tính giờ nghiên cứu khoa học theo chính sách của Nhà trường.
 1. Thời gian đăng ký và thực hiện:
 • Tổ chức đăng ký cấp đơn vị: 24/02/2022 – 04/03/2022
 • Phê duyệt cấp Trường (dự kiến): 07 – 11/03/2022
 • Nghiệm thu cấp Trường: trước ngày 30/06/2022
 1. Tiêu chuẩn

      a) Chủ biên/Tác giả/đồng chủ biên

Phải là giảng viên cơ hữu của Trường và đáp ứng 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

 • Là Tiến sĩ trở lên, có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tham gia giảng dạy, có chuyên môn phù hợp với nội dung giáo trình được đề xuất biên soạn.
 • Là Tiến sĩ trở lên, có kinh nghiệm tổ chức ít nhất 5 năm trong ngành đào tạo, có chuyên môn phù hợp với nội dung giáo trình được đề xuất biên soạn.
 • Nếu là Thạc sĩ thì phải có đồng tác giả là Tiến sĩ, có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tham gia giảng dạy, có chuyên môn phù hợp với nội dung giáo trình được đề xuất biên soạn.

      b) Các thành viên:

 • Phải là những giảng viên giảng dạy trong trường, có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp với nội dung giáo trình.
 • Nếu là giảng viên thỉnh giảng thì phải có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 5 năm và có học vị từ Thạc sĩ trở lên.
 • Những trường hợp đặc biệt sẽ do Hiệu trưởng quyết định.
 1. Thông tin đăng ký

Chủ biên gửi thông tin đăng ký gồm các nội dung theo thứ tự sau:

 • Đăng ký biên soạn giáo trình nội bộ hay sách giáo trình (đăng ký cụ thể).
 • Tên giáo trình nội bộ/hoặc sách giáo trình dự kiến biên soạn.
 • Giáo trình được sử dụng phục vụ giảng dạy học phần nào? Ngành nào? Bao nhiêu tín chỉ? Số trang dự kiến biên soạn?
 • Mục tiêu và nội dung dự kiến biên soạn trong giáo trình.
 • Thông tin chủ biên và các thành viên biên soạn gồm: họ và tên, học hàm, học vị, đơn  vị đang công tác (Khoa, Viện, Phòng, Trung tâm), số điện thoại, email.
 • Dự kiến kinh phí cần hỗ trợ để biên soạn.
 • Thời gian dự kiến hoàn thành việc biên soạn: trước ngày 30/06/2022
 1. Hồ sơ đăng ký: Phiếu đăng ký (Mẫu 1-GT), Lý lịch khoa học (Mẫu 2-GT) và Đề cương chi tiết (Mẫu 3-GT)
 2. Quy trình thực hiện:

Bước 1: Các Khoa/Viện xác định học phần biên soạn.

Bước 2: Hoàn chỉnh đề cương chi tiết học phần, bài học, số tiết, hoàn chỉnh mục tiêu.

Bước 3: Thành lập Ban Biên soạn: Chủ biên, đồng chủ biên và thành viên ban biên soạn.

Bước 4: Đăng ký Biên soạn giáo trình.

Bước 5: Nhà trường ra Quyết định đồng ý cho Biên soạn giáo trình (trong ngày).

Bước 6: Tổ chức biên soạn, phân công biên soạn.

Sau khi biên soạn, giáo trình sẽ được thẩm định theo Quyết định của Nhà trường

và theo Quy chế Biên soạn giáo trình.

 1. Quy định nội dung và hình thức: Theo thông tin trong Phụ lục đính kèm

Kính đề nghị Phòng Hành chính – Nhân sự, các Khoa, Viện, Phòng và Trung tâm triển khai thông báo

này đến toàn thể cán bộ, giảng viên cơ hữu, cán bộ kiêm nhiệm của đơn vị để thực hiện.

(Đính kèm email này: Thông báo, Biểu mẫu và hướng dẫn về Quy định và hình thức giáo trình)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng QLKH-HTQT (ĐT: 028.73083456 -Ext: 3617

hoặc cô Kim Tuyết: 0903 303 606; Email: rd@hiu.vntuyethtk@hiu.vn).

Trân trọng./.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172