Phòng Quản lý Khoa học

Sở KH&CN Tây Ninh: Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 185/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Long An: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025

Sở KH&CN An Giang: Thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án Công nghiệp sinh học

Công bố kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ câp Quốc gia thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030” bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Bộ KH&CN: TB tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp QG thuộc Chương trình KH&CN cấp QG giai đoạn đến năm 2030: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới”

Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023

Sở KH&CN An Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 – 2024

Sở KH&CN Lâm Đồng: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172