Thư mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng Quý III năm 2021


Theo kế hoạch hoạt động trong năm Tài chính XV (2021 -2022), Nhà trường xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên các Khoa, Viện, Phòng và Trung Tâm về việc đăng ký biên soạn giáo trình, cụ thể như sau: 

1.   Mục đích: nhằm cụ thể hoá mục tiêu giảng dạy; cập nhật chương trình, nội dung chi tiết của các học phần cho các ngành đào tạo của Nhà trường; đưa các giáo trình của từng môn học, ngành học, bậc học vào giảng dạy thống nhất trong toàn trường; là cơ sở xây dựng giáo trình điện tử phục vụ cho phương thức đào tạo mới. 

2.   Đối tượng: cán bộ nhân viên, cán bộ giảng viên cơ hữu, cán bộ kiêm nhiệm của Nhà trường. 

3.   Yêu cầu chung: các giáo trình nội bộ, sách giáo trình đề xuất biên soạn phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau đây: 

 • Nội dung giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo của các chương trình đã hoàn thiện, đề cương chi tiết học phần đã hoàn chỉnh, chương trình phải đảm bảo ổn định được tối thiểu 05 năm. 
 • Nội dung giáo trình phải phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra đã ban hành. 
 • Kiến thức trong giáo trình được trình bày khoa học, logic, đảm bảo cân đối giữa lý luận và thực hành, phù hợp với thực tiễn và cập nhật những kiến thức hiện đại, cập nhật và những thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ. 
 • Phải đăng ký biên soạn, đảm bảo quyền bản quyền, quyền tác giả khi sử dụng tài liệu biên soạn. 

4.   Điều kiện và các ưu tiên đăng ký biên soạn 

 • Chỉ biên soạn giáo trình cho các học phần lý thuyết. 
 • Biên soạn giáo trình cho các học phần thuộc lĩnh vực kiến thức chuyên ngành, cơ sở ngành và cơ sở khối ngành. 
 • Đối với các học phần kiến thức đại cương thì ưu tiên biên soạn các giáo trình hoặc sách giáo trình đã cũ và đã lạc hậu. 
 • Biên soạn giáo trình cho các học phần đang sử dụng giáo trình tiếng nước ngoài đã lỗi thời và chưa có giáo trình tiếng Việt. 

5.   Kinh phí: mức kinh phí hỗ trợ cho việc biên soạn giáo trình sẽ được Hội đồng xét duyệt cấp Trường quyết định dựa trên nội dung trong đề cương đăng ký biên soạn. 

a)  Đối với giáo trình nội bộ 

 • Phải đăng ký và được hỗ trợ kinh phí văn phòng phẩm, không quá 10.000.000 đồng/giáo trình. 
 • Được tính giờ nghiên cứu khoa học theo chính sách của Tập đoàn. 

b)  Đối với sách giáo trình 

 • Phải đăng ký biên soạn, được thẩm định và phê duyệt đưa vào sử dụng. 
 • Được hỗ trợ kinh phí biên soạn và xuất bản. 
 • Được tính giờ nghiên cứu khoa học theo chính sách của Tập đoàn. 

6.   Thời gian thực hiện: 12 – 18 tháng kể từ ngày 1/7/2021. 

7.   Thông tin đăng ký 
         Chủ biên gửi thông tin đăng ký gồm các nội dung theo thứ tự sau: 

 • Đăng ký biên soạn giáo trình nội bộ hay sách giáo trình (đăng ký cụ thể). 
 • Tên giáo trình nội bộ/hoặc sách giáo trình dự kiến biên soạn. 
 • Giáo trình được sử dụng phục vụ giảng dạy học phần nào? Bao nhiêu tín chỉ? Số trang dự kiến biên soạn? 
 • Thông tin chủ biên và các thành viên biên soạn gồm: họ và tên, học hàm, học vị, đơn vị đang công tác (Khoa, Viện, Phòng, Trung tâm), số điện thoại, email. 
 • Mục tiêu và nội dung dự kiến biên soạn trong giáo trình. 
 • Dự kiến kinh phí cần hỗ trợ để biên soạn. 
 • Thời gian hoàn thành việc biên soạn (không quá 12 tháng). 
  Lưu ý: Chủ biên/tác giả trình bày các nội dung như yêu cầu trên đây không quá 01 trang giấy khổ A4 (canh lề trái 30cm, phải 20cm, trên 20cm và dưới 20cm; Font chữ:Time New Roman; Cỡ chữ: 13; Khoảng cách giữa các dòng là Multiple = 1.2). 

8.   Thời gian đăng ký và xét duyệt 

 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký (phiếu đăng ký): đến hết ngày 13/8/2021. Các hồ sơ nộp về Phòng QLKH-HTQT sau thời gian này sẽ không được xem xét trong năm 2021-2022. 
 • Xét duyệt sơ tuyển (dự kiến): 14/8/2021 – 20/8/2021. 
 • Nộp đề cương biên soạn chi tiết (dự kiến): 21/8/2021 – 31/8/2021. 
 • Xét duyệt đề cương chi tiết (dự kiến): 1/9/2021 – 8/9/2021. 
 • Quyết định phê duyệt (dự kiến): 9/9/2021 -11/9/2021. 

9.   Hình thức nộp hồ sơ đăng ký 

 • Chủ biên/tác giả gửi thông tin đăng ký bằng file mềm cho P.QLKH-HTQT qua Email rd@hiu.vn trước ngày 13/08/2021.  
 • Thống nhất tên file mềm như sau:  
  Đối với giáo trình nội bộ: TÊN CHỦ BIÊN_TÊN GIÁO TRÌNH_GTNB 
  Đối với sách giáo trình:    TÊN CHỦ BIÊN_TÊN GIÁO TRÌNH_SGT 
  Ví dụ: HUYNHTHIKIMTUYET_HOA_HUU_CO_SGT

  Kính đề nghị Phòng Hành chính – Nhân sự, các Khoa, Viện, Phòng và Trung tâm triển khai thông báo này đến toàn thể cán bộ, giảng viên cơ hữu, cán bộ kiêm nhiệm của đơn vị để thực hiện. 
  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng QLKH-HTQT (ĐT: 028.73083456 -Ext: 3617 hoặc cô Tuyết: 0903 303 606; Email: rd@hiu.vn; tuyethtk@hiu.vn). 

 • Đính kèm: Thông báomẫu đăng ký biên soạn Mẫu 1-GT.

Trân trọng./.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172