Thông báo về việc Đăng ký bổ sung thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường dành cho cán bộ trẻ và sinh viên khối ngành sức khỏe – đợt 3 (năm học 2021-2022)


Để khuyến khích tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động NCKH của các đơn vị khối sức khỏe trong năm học 2021-2022 và tham gia Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế (dự kiến tổ chức vào cuối năm 2022), Nhà trường triển khai tiếp nhận đăng ký bổ sung thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường dành cho cán bộ trẻ và sinh viên khối ngành sức khỏe – đợt 3 theo các thông tin sau:

 1. Đối tượng đăng ký
 • GV, cán bộ kiêm nhiệm của Nhà trường khối ngành sức khỏe (đảm bảo đến tháng 12/2022 dưới 35 tuổi).
 • Sinh viên khối ngành sức khỏe năm cận cuối, cụ thể

+ Đối với ngành 4 năm: là sinh viên năm 3;

+ Đối với ngành 5 năm: là sinh viên năm 4;

+ Đối với ngành 6 năm: là sinh viên năm 5.

 1. Yêu cầu chung: Đề tài phải có tính cấp thiết, thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đào tạo và định hướng phát triển nghiên cứu của các đơn vị và của Nhà trường và có thể tham gia Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế (dự kiến năm 2022).
 2. Nội dung nghiên cứu: nội dung và kết quả nghiên cứu của đề tài hướng đến việc nâng cao chất lượng hoạt động NCKH, đào tạo, công tác quản lý và các nhu cầu khác của Nhà trường.
 3. Địa điểm nghiên cứu: tại các đơn vị, phòng thí nghiệm, Labo và các cơ sở thực hành, thực tập của Nhà trường.
 4. Thời gian thực hiện: tối đa 6 tháng kể từ ngày 01/01/2022.
 5. Kinh phí

Mức kinh phí hỗ trợ cho đề tài sẽ được Hội đồng xét duyệt cấp Trường quyết định và nằm trong khoảng sau:

 • Đề tài GV trẻ: tối đa 30 triệu đồng (đã bao gồm 5 triệu đồng kinh phí tổ chức Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu).
 • Đề tài SV: tối đa12 triệu đồng (đã bao gồm 2,5 triệu đồng kinh phí tổ chức Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu).
 1. Hồ sơ đăng ký

+ Đối với đề tài GV: lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên;

+ Đối với đề tài SV: lý lịch khoa học của giảng viên hướng dẫn.

 1. Quy trình tổ chức, xét duyệt thuyết minh và triển khai thực hiện

Bước 1: Các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký (theo mục 8) và gửi về Khoa.

Bước 2: Hội đồng Khoa học & Đào tạo các đơn vị tổ chức họp, đánh giá hồ sơ thuyết minh các đề tài về: năng lực nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu; nội dung, phương pháp, sản phẩm nghiên cứu dự kiến, tính khả thi của nghiên cứu, hướng phát triển tiếp của đề tài. Nội dung Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu 04-GV, Mẫu 04-SV và Phiếu đánh giá theo Mẫu 05-GV, Mẫu 05-SV. Đối với các đơn vị chưa thành lập Hội đồng Khoa học & Đào tạo thì Lãnh đạo Khoa tổ chức hội đồng thực hiện nội dung này.

Bước 3: Đại diện đơn vị tổng hợp và gửi kết quả đánh giá thuyết minh chi tiết đề cương các đề tài thuộc đơn vị về Phòng QLKH-HTQT.

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 31/12/2021.

Hồ sơ gồm:

 • Thuyết minh đề cương chi tiết của các đề tài sau khi hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng.
 • Bảng tổng hợp kết quả đánh giá các đề tài của đơn vị (xếp theo thứ tự điểm đánh giá của Hội đồng từ cao nhất đến thấp nhất theo Phiếu đánh giá).

Bước 4: Phòng QLKH-HTQT tổ chức Hội đồng xét duyệt cấp Trường (dự kiến: 04/01/2022 – 06/01/2022).

Bước 5: Hiệu trưởng ra Quyết định phê duyệt và hỗ trợ kinh phí thực hiện (dự kiến: 07/01/2022).

Bước 6: Căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng, Phòng QLKH-HTQT tổ chức ký Hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài với Nhà trường, trong đó quy định rõ về tên đề tài, nội dung nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, mức kinh phí được hỗ trợ, quyền và nghĩa vụ của chủ nhiệm đề tài và của Nhà trường, thời gian thực hiện, thỏa thuận giữa các bên về quyền sở hữu trí tuệ và các thỏa thuận khác (nếu có). Thời gian ký hợp đồng dự kiến từ 07/01/2022 – 11/01/2021.

 1. Hình thức nộp hồ sơ
 • Hình thức nộp hồ sơ: gửi file mềm (soft copy) hồ sơ đăng ký về Phòng QLKH-HTQT qua email: rd@hiu.vn.
 • Tên file mềm (soft copy) được thống nhất trình bày như mẫu sau:

TÊN CNĐT_TÊN ĐỀ TÀI

Ví dụ: Nguyen_Van_A_Nghiên cứu trích ly polyphenol từ lá chè xanh.)

Kính đề nghị Phòng Hành chính – Nhân sự và các đơn vị triển khai nội dung thông báo này đến toàn thể giảng viên và cán bộ kiêm nhiệm của Nhà trường để thực hiện.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng QLKH-HTQT (ĐT: 028.73083456 – Ext: 3617, Email: rd@hiu.vn) hoặc mảng đề tài GV: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng: 0981049266, mảng đề tài SV: CN. Nguyễn Trường Thịnh: 0909524777 .

Trân trọng./.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172