Thông báo về việc Đăng ký đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên năm TC16 (2022 – 2023)


Thực hiện hoạt động NCKH trong năm TC16, Phòng QLKH-HTQT xin thông báo đến Quý Khoa, Viện, Bộ môn, Phòng, Trung tâm về việc đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên trong năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

 1. Mục đích: theo thông báo số 127/TB-HIU.
 2. Đối tượng đăng ký: giảng viên cơ hữu, cán bộ nhân viên, cán bộ kiêm nhiệm của Trường.
 3. Yêu cầu chung: theo thông báo số 127/TB-HIU.
 4. Yêu cầu về nội dung nghiên cứu: theo thông báo số 127/TB-HIU.
 5. Địa điểm nghiên cứu: theo thông báo số 127/TB-HIU.
 6. Thời gian thực hiện:
 • Tổ chức thực hiện: từ tháng 15/8/2022 đến 31/5/2023
 • Tổ chức nghiệm thu: hạn chót đến 15/6/2023.
 1. Kinh phí: Mức kinh phí hỗ trợ cho đề tài sẽ được Hội đồng xét duyệt cấp Trường và Hiệu trưởng quyết định, nhưng không vượt quá:
 • Đối với đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học sức khỏe:      30 triệu đồng
 • Đối với đề tài thuộc các lĩnh vực khác:                        25 triệu đồng

(Lưu ý: kinh phí tổ chức Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu 5 triệu đồng/đề tài và sẽ do Phòng QLKH-HTQT quản lý và tổ chức thực hiện, chưa bao gồm trong kinh phí hỗ trợ cho đề tài nêu trên).

 1. Tiêu chí ưu tiên: theo thông báo số 127/TB-HIU.
 2. Hồ sơ đăng ký
 1. Thời gian nộp hồ sơ và quy trình thực hiện
 • Bước 1: Các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị Phiếu đăng ký (Mẫu PĐK) gửi về Khoa/Viện/Bộ môn (đơn vị). Hội đồng Khoa học & Đào tạo các đơn vị tổ chức họp, đánh giá các Phiếu đăng ký. Sau khi đánh giá, các đơn vị tổng hợp các Phiếu đăng ký và gửi về Phòng QLKH-HTQT. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 21/8/2022.
 • Bước 2: Phòng QLKH-HTQT tổng hợp và tổ chức Hội đồng xét duyệt Phiếu đăng ký cấp Trường. Thời gian dự kiến: 22/8/2022 – 23/8/2022.
 • Bước 3: Đối với các hồ sơ được duyệt, Phòng QLKH-HTQT sẽ thông báo để triển khai viết thuyết minh đề cương chi tiết.
 • Hình thức nộp hồ sơ: Khoa/Viện/Bộ môn gửi file mềm (soft copy) hồ sơ đăng ký về Phòng QLKH-HTQT qua email: rd@hiu.vn trước thời gian tổ chức Hội đồng xét duyệt Phiếu đăng ký cấp Trường.
 • Tên file mềm (soft copy) được thống nhất trình bày như sau: TÊN CNĐT_TÊN ĐỀ TÀI

Ví dụ: Nguyen Van A_Nghien cuu trich ly polyphenol tu la che xanh.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng QLKH-HTQT (ĐT: 028.73083456 /Ext: 3617, Email: rd@hiu.vn) hoặc ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng: 0981049266.

File đính kèm theo thông báo: Thông báo số 127/TB-HIU; Mẫu phiếu đăng ký NCKH GV.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172