Đề tài nckh các cấp

Sở KH&CN Ninh Thuận: Đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”

Sở KH&CN Tp.HCM: thông báo mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đợt 2 năm 2022

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia-Quyết định số 872/QĐ-BKHCN

Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2022

Sở KH&CN Lâm Đồng: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN lần 1 năm 2022

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia-Quyết định số 816/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn lần hai tổ chức chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia theo Quyết định số 2621/QĐ-BKHCN và Quyết định số 2655/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia-Quyết định số 783/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia-Quyết định số 785/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022-Quyết định số 749/QĐ-BKHCN

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172