Đề tài nckh các cấp

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia-Quyết định số 816/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn lần hai tổ chức chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia theo Quyết định số 2621/QĐ-BKHCN và Quyết định số 2655/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia-Quyết định số 783/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia-Quyết định số 785/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022-Quyết định số 749/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022-Quyết định số 748/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022-Quyết định số 736/QĐ-BKHCN

Sở KH&CN Đồng Nai: đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Sở KH&CN Hậu Giang: tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

Sở KH&CN Cần Thơ: đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172