Đề tài nckh các cấp

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (lần 2- theo Quyết định số 2943/QĐ-BKHCN ngày 17/11/2021)

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022 (theo Quyết định số 256/QĐ-BKHCN ngày 03/3/2022)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia (Theo Quyết định số 225/QĐ-BKHCN ngày 01/3/2022)

Bộ KH&CN:Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 261/QĐ-BKHCN ngày 04/3/2022)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2022

Cục Sở hữu trí tuệ Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nội dung Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương)

Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nhiệm vụ Biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức tuyên truyền về sáng chế, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và về quản lý tài sản trí tuệ ở trong nước và nước ngoài)

THông báo của Cục Sở Hữu Trí Tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nội dung Đánh giá thực trạng, đổi mới mô hình quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực mang địa danh của tỉnh Thái Nguyên)

THông báo của Cục Sở Hữu Trí Tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172