Phòng Truyền thông - Tuyển sinh

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về Truyền thông và công tác Tuyển sinh cho nhà Trường. Viết bài đưa tin những hình ảnh hoạt động thường xuyên của nhà trường nhằm xây dựng quảng bá hình ảnh thương hiệu trường ngày càng được nhiều người biết đến.

Phòng Quản lý Khoa học

Tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý và phát triển hoạt động khoa học công nghệ trong Nhà trường nhằm tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của tất cả giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo cho Nhà trường.

Phòng Trải nghiệm Sinh viên

Phòng Trải nghiệm Sinh viên là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác thực hiện chế độ chính sách, học bổng Doanh nghiệp, khen thưởng-kỷ luật sinh viên; tư vấn và hỗ trợ sinh viên (học tập, kỹ năng mềm, kỹ năng sống đời sống, chỗ ở, việc làm); Tổ chức các dịch vụ; Chăm sóc sức khỏe; Quản lý sinh viên nội, ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường.

Phòng Quản lý Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo trong toàn Trường.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học

Phòng Đào tạo Sau Đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo Sau Đại học trong toàn Trường.

Phòng Công nghệ Thông tin

Phòng Công nghệ Thông tin chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống mạng Internet, mạng điện thoại và các trang web của trường.

Phòng Hợp tác Quốc tế

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đối ngoại, quan hệ công chúng và truyền thông của trường; phát triển quan hệ hợp tác của nhà trường phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệnh quốc tế; dự thảo và ký kết các dự án hợp tác quốc tế, lập kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm

Phòng Đảm bảo chất lượng

Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược, các kế hoạch cải tiến hoạt động bảo đảm chất lượng; Quản lý, điều hành các hoạt động bảo đảm chất lượng trong toàn trường.

Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sữa chữa, bảo quản cơ sở vật chất của trường, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, của cán bộ công nhân viên và sinh viên toàn trường. Xây dựng kế hoạch công tác quản lý thiết bị vật tư của trường, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư ở các đơn vị. Quản lý tài sản trong các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, văn phòng.

Phòng Tổ chức Nhân sự

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường; Quản lý công tác tổ chức nhân sự, hoạch định cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; Lập kế hoạch nguồn nhân lực; đề xuất định biên, sử dụng, sắp xếp, điều động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng CBNV-GV trong toàn trường.

Văn Phòng Trường

Là đầu mối phối hợp với các đơn vị trong toàn Trường tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch công tác, chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Trường; Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai kế hoạch hoạt động của toàn Trường và các đơn vị; Phối hợp với các đơn vị lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị, theo dõi, đôn đốc thực hiện lịch công tác; Phối hợp các đơn vị thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Phòng Tài chính kế toán

Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về tài chính của trường, theo dõi giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính trong toàn trường. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước toàn bộ các nguồn kinh phí: kinh phí ngân sách nhà nước cấp, kinh phí từ hoạt động sự nghiệp thu và các nguồn kinh phí khác.

 Lượt xem: 1904