Phòng Công nghệ thông tin

Chức năng

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện quản lý toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Trường; bao gồm: Quản lý hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiên cứu, đào tạo và quản trị Trường.
Xây dựng định hướng, chiến lược và phát triển CNTT để ứng dụng cho toàn bộ hoạt động của Trường trong từng giai đoạn phát triển.

Nhiệm vụ

Hỗ trợ, tư vấn ứng dụng CNTT và thực hiện thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động đào tạo và quản trị của các đơn vị trong Nhà trường;
Xây dựng, phát triển, quản lý và cung cấp các phần mềm ứng dụng, dịch vụ hạ tầng CNTT trong công tác nghiên cứu, đào tạo và quản trị của Nhà trường;
Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình trạng hoạt động CNTT và đề xuất hướng giải quyết sự cố liên quan đến toàn bộ hệ thống CNTT của Nhà trường;
Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động CNTT tại Trường; thiết lập, theo dõi và duy trì hoạt động liên tục đối với các hoạt động của hệ thống CNTT;
Lắp đặt, cài đặt, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học, thiết bị mạng và kết nối mạng; tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT;

Hướng dẫn sử dụng

Dành cho Sinh viên

Về chúng tôi

Họ và Tên Chức năng Email
Lê Hoàng Nhật Khánh Phụ trách chung, tham mưu cho ban giám hiệu về dự án phần mềm, hệ thống mạng của trường. khanhlhn@hiu.vn
Trần Ngọc Hải Phụ trách hệ thống mạng, các thiết bị công nghệ thông tin của tất cả các cơ sở. haitn@hiu.vn
Trần Trọng Hiếu Phụ trách phòng máy thực hành cơ sở Điện Biên Phủ hieutt@hiu.vn
Nghiêm Đình Sáng Phụ trách hệ thống mạng, các thiết bị công nghệ thông tin của cơ sở Nguyễn Gia Trí sangnd@hiu.vn
Đinh Bá Khai Phụ trách hệ thống mạng, các thiết bị công nghệ thông tin của các cơ sở Điện Biên phủ khaidb@hiu.vn
Nguyễn Tấn Lợi Phụ trách hỗ trợ sinh viên, giảng viên các phần mềm của nhà trường. loint@hiu.vn
Nguyễn Đại Dương Phụ trách hỗ trợ sinh viên, giảng viên các phần mềm của nhà trường. duongnd@hiu.vn
Dương Thị Xuân Giang Phụ trách hỗ trợ sinh viên, giảng viên các phần mềm của nhà trường giangdtx@hiu.vn
Đặng Trần Tín Phụ trách hệ thống mạng, các thiết bị công nghệ thông tin của cơ sở Điện Biên phủ tindt1@hiu.vn
Phí Ngọc Sơn Phụ trách hệ thống mạng, các thiết bị công nghệ thông tin của cơ sở Nguyễn Gia Trí sonpn@hiu.vn

Liên hệ

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172